Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  067 61  Stakčín
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 155 z roku 2018 dňa 13.8.2018
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1169
Text

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Československé úvěrní družstvo, so sídlom Gačárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 649 46 851, podnikajúci na území SR prostredníctvom organizačnej zložky Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750, druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, zabezpečená suma: 247.500 €

Súpisné číslo

Typ súpisnej položky majetku

Popis

LV

Katastrálne územie

Parc. č.

Výmera v m2

Druh

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok)

Súpisová hodnota majetku

1

Nehnuteľný majetok

pozemok

2269

Stakčín

CKN 371/3

266

zastavané plochy a nádvoria

1/1

266,00 €

2

Nehnuteľný majetok

pozemok

2269

Stakčín

CKN 375/2

1922

zastavané plochy a nádvoria

1/1

1.922,00 €

3

Nehnuteľný majetok

pozemok

2269

Stakčín

CKN 375/5

1253

zastavané plochy a nádvoria

1/1

1.253,00 €

4

Nehnuteľný majetok

pozemok

2269

Stakčín

CKN 375/6

863

zastavané plochy a nádvoria

1/1

863,00 €

5

Nehnuteľný majetok

pozemok

2269

Stakčín

CKN 375/8

1124

zastavané plochy a nádvoria

1/1

1.124,00 €

6

Nehnuteľný majetok

stavba

2269

Stakčín

CKN 375/6

 

budova ubytovacieho zariadenia – hotel

1/1

150.000 €