Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  067 61  Stakčín
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2018 dňa 18.10.2018
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1169
Text

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.11.2018 o 13:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 1, 040 01 Košice.

 Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze

2. Informácia o stave konania

2. Voľba veriteľského výboru

3. Záver

Prezencia veriteľov začne o 12:30 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

 

V Košiciach, dňa 15.10.2018

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca