Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  067 61  Stakčín
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 193 z roku 2019 dňa 7.10.2019
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1169
Text

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726 ponúka v I. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu mimo dražby podnik úpadcu.

Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku ako aj obhliadku majetku je možné uskutočniť na základe žiadosti zaslanej správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca na základe písomnej žiadosti zaslanej správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk, po zložení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške 10,- EUR.

Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového konania správcovi na adresu kancelárie: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava, pričom lehota na predkladanie ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a skončí v posledný deň lehoty o 15:00 hod.

Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. 

 

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca