Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  067 61  Stakčín
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2019 dňa 11.11.2019
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1169
Text

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 2 v spojení s ust. § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 29.11.2019 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na adrese Rázusova 1, 040 01 Košice.


Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Voľba zástupcu veriteľov

3. Záver.


Prezencia veriteľov začne o 13:45 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

 

V Košiciach, dňa 06.11.2019

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca