Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761  Stakčín
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 142 z roku 2020 dňa 24.7.2020
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1982
Text

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Mgr. Andrej Fekete, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1982, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice ako konkurzný správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, v konkurze vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/21/2017 týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.k. 1K/21/2017 S1982, a to v kancelárii správcu: Mgr. Andrej Fekete, Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0902 065 494 alebo e-mailom na spravca.andrej.fekete@gmail.com.

Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

V Košiciach, dňa 20.07.2020

Mgr. Andrej Fekete, správca