Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761  Stakčín
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2020 dňa 13.11.2020
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1982
Text

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu

Správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, v konkurze vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/21/2017, týmto v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj podniku úpadcu, ktorý pozostáva zo

 1. súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa J.H.J. Development, s.r.o., zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 155/2018, zo dňa 13.08.2018, a to nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu nachádzajúcich sa v okrese Snina, obci Stakčín, katastrálnom území Stakčín, zapísaných na liste vlastníctva číslo 2269:
  1. stavba so súpisným číslom 282, postavená na parcele číslo 375/6, druh stavby budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby hotel;
  2. parcela registra „C“, s parcelným číslom 371/3, o výmere 266 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie;
  3. parcela registra „C“, s parcelným číslom 375/2, o výmere 1.922 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie;
  4. parcela registra „C“, s parcelným číslom 375/5, o výmere 1.253 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie;
  5. parcela registra „C“, s parcelným číslom 375/6, o výmere 863 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie;
  6. parcela registra „C“, s parcelným číslom 375/8, o výmere 1.124 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

        vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

 1. Hnuteľných vecí bližšie uvedených v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 155/2018 zo dňa 13.08.2018 v spojení so zverejnením vylúčenia súpisovej zložky majetku v Obchodnom vestníku č. 184/2020 zo dňa 24.09.2020.
 2. Pohľadávka úpadcu voči spoločnosti ARMAVIN, s. r. o., so sídlom Jesenského 1718/181, 069 01 Snina, IČO: 43 910 718, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka č. 19557/P, z titulu nezaplateného nájomného za obdobie od 01.09.2018 do 30.10.2020 v celkovej výške 7.800,- EUR s príslušenstvom.

 

Podmienky ponukového konania:

 1. 1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby, ktoré majú oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu nasledovných voľných živností, respektíve ich starších označení:
  1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
  2. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností;
  3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu;
  4. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
 2. Minimálna kúpna cena za celý podnik úpadcu je stanovená vo výške 140.000,- EUR.
 3. Ponukové konanie je uverejňované v Obchodnom vestníku.
 4. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „1K/21/2017 neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí pätnástym dňom o 15:00 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou Osobou záujemcu.
 5. Náležitosti ponuky:
  1. sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený v VÚB, a.s., číslo účtu / IBAN: SK61 0200 0000 0027 4047 4956 najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne 10 % z celkovej ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému záujemcovi bude prípadná časť zábezpeky presahujúca kúpnu cenu po podpise kúpnej zmluvy vrátená. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky;
  2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb ­ nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP;
  3. doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
  4. číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania;
  5. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
  6. súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
  7. čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, resp. že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky.
 6. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.
 7. Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť sa na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci ponukového konania bude informovaný prostredníctvom e-mailu.
 8. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk, rozhodne žreb správcu. Prípadná neúčasť zástupcu veriteľov na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca ho do 15 dní od vyhodnotenia vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 9. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní - osobitné vyhlásenie v bode 5 ods. 1.5 ako i svojim podpisom v kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.

Mgr. Andrej Fekete, správca