Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/29/2022

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12 / 0
  05801  Poprad - Spišská Sobota
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 241 z roku 2023 dňa 19.12.2023
 • Spisová značka - súd 1K/29/2022
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/29/2022 S2004
Text

Správcovská a konzultačná, k. s., správca úpadcu: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mierová 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: spravcovska.konzultacna@gmail.com.

JUDr. Vladimír Šatník, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.