Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/29/2022

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12 / 0
  05801  Poprad - Spišská Sobota
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 16 z roku 2024 dňa 23.1.2024
 • Spisová značka - súd 1K/29/2022
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/29/2022 S2004
Text

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

Správcovská a konzultačná, k. s., správca úpadcu: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, IČO: 50 706 730,  Slovenská republika, týmto oznamuje bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK37 0200 0000 0046 3861 7657, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Vladimír Šatník, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.