Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/29/2022

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12 / 0
  05801  Poprad - Spišská Sobota
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 25 z roku 2024 dňa 5.2.2024
 • Spisová značka - súd 1K/29/2022
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/29/2022 S2004
Text

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a konzultačná, k. s., správca úpadcu: HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov na deň 10.04.2024 (streda) v čase o 10:00 hod. (prezentácia od 09:45 hod.), ktorá sa bude konať v priestoroch Komplex Hviezda – History Art & Music Club, Štefánikova 27, 066 01 Humenné s nasledovným programom:

1. Úvod.

2. Stručná správa o stave a priebehu konkurzu.

3. Voľba veriteľského výboru.

4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR.

5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa v zmysle ust. § 13 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov preukážu aj plnou mocou (príp. poverením na zastupovanie) s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného, inak na ňu správca nebude prihliadať.

JUDr. Vladimír Šatník, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.