Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.9.2021
Free Tonal, s.r.o.
46130713
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Humenné Prešovský
2OdK/331/2020 2OdK/331/2020 S1865
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Humenné Prešovský
2OdK/132/2021 2OdK/132/2021 S1998
23.9.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ivana Dlugošová Sečovská Polianka Prešovský
3OdK/37/2021 3OdK/37/2021 S1865
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
3OdK/155/2021 3OdK/155/2021 S1776
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Hranovnica Prešovský
3OdK/155/2021 3OdK/155/2021 S1776
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Hranovnica Prešovský
23.9.2021
KROMKA, n.o. v likvidácii
45746907
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Udavské Prešovský
3OdK/266/2021 3OdK/266/2021 S1957
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gaľová Beňadikovce Prešovský
3OdK/266/2021 3OdK/266/2021 S1957
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gaľová Beňadikovce Prešovský
2OdK/181/2021 2OdK/181/2021 S817
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ján Surma Medzilaborce Prešovský
2OdK/181/2021 2OdK/181/2021 S817
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Surma Medzilaborce Prešovský
23.9.2021
BOPAL, s. r. o. v konkurze
36557293
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. Poprad Prešovský
2OdK/192/2021 2OdK/192/2021 S911
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Stakčín Prešovský
3OdK/155/2021 3OdK/155/2021 S1776
23.9.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Hranovnica Prešovský
3OdK/100/2021 3OdK/100/2021 S1957
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gaľová Hranovnica Prešovský
2OdK/183/2021 2OdK/183/2021 S1885
23.9.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Ondrušek Prešov Prešovský
2OdK/183/2021 2OdK/183/2021 S1885
23.9.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Ondrušek Prešov Prešovský
2OdK/183/2021 2OdK/183/2021 S1885
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Ondrušek Prešov Prešovský
3OdK/187/2021 3OdK/187/2021 S1720
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ľubica Gregušková Vyšný Mirošov Prešovský
2OdK/108/2021 2OdK/108/2021 S1720
23.9.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ľubica Gregušková Veľká Lomnica Prešovský