Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/135/2019 5OdK/135/2019 S1403
4.12.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Švábovce Prešovský
2OdK/122/2019 2OdK/122/2019 S1403
4.12.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Maruniaková Stročín Prešovský
5OdK/413/2020 5OdK/413/2020 S2001
4.12.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu DD Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/521/2020 2OdK/521/2020_S512
4.12.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Nosko Nová Baňa Banskobystrický
2OdK/521/2020 2OdK/521/2020_S512
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Nosko Nová Baňa Banskobystrický
2OdK/521/2020 2OdK/521/2020_S512
4.12.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Nosko Nová Baňa Banskobystrický
4OdK/414/2020 4OdK/414/2020_S512
4.12.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Nosko Banská Bystrica Banskobystrický
4.12.2020
Kúpele Brusno a.s. v konkurze
31642314
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Brusno Banskobystrický
4OdK/522/2020 4OdK/522/2020 S1823
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Peter Škrabák Zvolen Banskobystrický
4OdK/522/2020 4OdK/522/2020 S1823
4.12.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Škrabák Zvolen Banskobystrický
4OdK/339/2020 4OdK/339/2020 S1922
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Miklošková Badín Banskobystrický
4OdK/391/2020 4OdK/391/2020 S1169
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Telgárt Banskobystrický
4OdK/68/2020 4OdK/68/2020 S640
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Nová Baňa Banskobystrický
4OdK/391/2020 4OdK/391/2020 S1169
4.12.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Telgárt Banskobystrický
5OdK/332/2020 5OdK/332/2020 S640
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Hontianske Nemce Banskobystrický
4OdK/311/2019 4OdK/311/2019 S640
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Jelšava Banskobystrický
2OdK/346/2020 2OdK/346/2020 S1930
4.12.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LP Recovery, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/519/2020 4OdK/519/2020 S1500
4.12.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/519/2020 4OdK/519/2020 S1500
4.12.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Banská Bystrica Banskobystrický
4.12.2020
ZMRZKA s.r.o.
36052728
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Janšo Zvolen Banskobystrický