Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.5.2024
Eurotransfer, spol. s r.o.
IČO: 31722261
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Puskailer Bratislava Bratislavský
3K/8/2021 3K/8/2021 S1304
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Bratislava-Vajnory Bratislavský
24.5.2024
VISIONARY FIELDS s. r. o.
IČO: 46568361
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
24OdK/15/2024 24OdK/15/2024 S1695
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Malich Senec Bratislavský
24OdK/36/2024 24OdK/36/2024 S1514
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava-Vrakuňa Bratislavský
31OdK/22/2023 B1-31OdK/22/2023 S105
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Bratislava-Petržalka Bratislavský
24.5.2024
Bratislava Sushi Service, spol. s r.o.
IČO: 44500360
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Filip Osvald Bratislava Bratislavský
31OdK/68/2023 B1-31OdK/68/2023 S1752
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Pezinok Bratislavský
24.5.2024
Bratislava Sushi Service, spol. s r.o.
IČO: 44500360
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Filip Osvald Bratislava Bratislavský
8OdK/7/2019 B1-8OdK/7/2019 S1752
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Kráľová pri Senci Bratislavský
24.5.2024
BPS VLČKOVCE, s. r. o.
IČO: 47250101
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
24OdK/226/2023 24OdK/226/2023 S1690
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Malacky Bratislavský
24OdK/226/2023 24OdK/226/2023 S1690
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Malacky Bratislavský
24.5.2024
Nova Real Estate Finance, a. s.
IČO: 50788701
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
24.5.2024
RELCO s.r.o. v konkurze
IČO: 36541818
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Modra Bratislavský
24.5.2024
RELCO s.r.o. v konkurze
IČO: 36541818
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Modra Bratislavský
24.5.2024
RELCO s.r.o. v konkurze
IČO: 36541818
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Modra Bratislavský
24.5.2024
RELCO s.r.o. v konkurze
IČO: 36541818
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Modra Bratislavský
24.5.2024
ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s. r. o.
IČO: 46120017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
24.5.2024
Finance4you, a. s.
IČO: 43906915
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava Bratislavský