Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
36OdK/7/2022 36OdK/7/2022 S1752
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Kráľová nad Váhom Nitriansky
23OdK/57/2024 23OdK/57/2024 S1182
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Kolárovo Nitriansky
23OdK/57/2024 23OdK/57/2024 S1182
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Kolárovo Nitriansky
20OdK/264/2023 20OdK/264/2023 S1863
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Tomáš Timoranský Svätý Peter Nitriansky
31OdK/49/2024 31OdK/49/2024 S1645
24.5.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Podunajská konkurzná k. s. Žirany Nitriansky
31OdK/49/2024 31OdK/49/2024 S1645
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Podunajská konkurzná k. s. Žirany Nitriansky
31OdK/49/2024 31OdK/49/2024 S1645
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Podunajská konkurzná k. s. Žirany Nitriansky
1OdK/88/2023 1OdK/88/2023 S1983
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Marianna Šusteková LL.M. Klin Žilinský
3OdK/351/2023 3OdK/351/2023 S1179
24.5.2024
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Poprad Prešovský
5OdK/66/2024 5OdK/66/2024 S2104
24.5.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Dominika Gulová Poprad Prešovský
8OdK/52/2024 8OdK/52/2024 S2081
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Martina Ľuľová Veľký Šariš Prešovský
26OdK/209/2023 26OdK/209/2023 S956
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Daniela Tarhajová Smižany Košický
24.5.2024
Eurotransfer, spol. s r.o.
IČO: 31722261
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Puskailer Bratislava Bratislavský
43OdK/67/2024 43OdK/67/2024 S2080
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Natália Stupková Košice-Sever Košický
43OdK/67/2024 43OdK/67/2024 S2080
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Natália Stupková Košice-Sever Košický
43OdK/147/2023 43OdK/147/2023 S2080
24.5.2024
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Natália Stupková Poruba pod Vihorlatom Košický
43OdK/219/2023 43OdK/219/2023 S1270
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD Spišská Nová Ves Košický
87OdK/33/2024 87OdK/33/2024 S1270
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD Bidovce Košický
87OdK/33/2024 87OdK/33/2024 S1270
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD Bidovce Košický
43OdK/14/2024 43OdK/14/2024 S2026
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KS - správa konkurzov, k.s. Košice-Juh Košický