Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/272/2020 3OdK/272/2020 S1868
30.11.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Ľubica Prešovský
3OdK/272/2020 3OdK/272/2020 S1868
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Ľubica Prešovský
2OdK/66/2020 2OdK/66/2020 S1747
30.11.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivana Križová Červenáková Veľká Lomnica  Prešovský
4OdK/272/2020 4OdK/272/2020 S759
30.11.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Šatník Prešov Prešovský
4OdK/272/2020 4OdK/272/2020 S759
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Šatník Prešov Prešovský
3OdK/223/2020 3OdK/223/2020 S1991
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Bartoš Ladomirová Prešovský
3OdK/223/2020 3OdK/223/2020 S1991
30.11.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Bartoš Ladomirová Prešovský
4OdK/278/2020 4OdK/278/2020 S1423
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Humenné Prešovský
2OdK/360/2020 2OdK/360/2020 S911
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Spišský Štiavnik Prešovský
3OdK/274/2020 3OdK/274/2020
30.11.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Humenné Prešovský
3OdK/274/2020 3OdK/274/2020
30.11.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Humenné Prešovský
3OdK/274/2020 3OdK/274/2020
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Humenné Prešovský
2OdK/872/2019 2OdK/872/2019-S786
30.11.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Stropkov Prešovský
4OdK/504/2020 4OdK/504/2020 S1868
30.11.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Rapovce Banskobystrický
4OdK/504/2020 4OdK/504/2020 S1868
30.11.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Rapovce Banskobystrický
4OdK/504/2020 4OdK/504/2020 S1868
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Rapovce Banskobystrický
2OdK/952/2019 2OdK/952/2019 S610
30.11.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Veselý Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/469/2020 5OdK/469/2020 S1432
30.11.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Banská Bystrica Banskobystrický
5OdK/469/2020 5OdK/469/2020 S1432
30.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/1153/2019 4OdK/1153/2019 S1590
30.11.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Hronec Banskobystrický