Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K/635/1995

Pozemné stavby-generálny kontraktor, Prešov, š.p. v likvidácii

 • Spisová značka č. 1K/635/1995
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 33 z roku 2015 dňa 18.2.2015
 • Úpadca Pozemné stavby-generálny kontraktor, Prešov, š.p. v likvidácii
  IČO: 00605905
  Masarykova 16
    Prešov
  Typ zverejnenia: upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
 • Krajský súd Krajský súd Košice
Text

 

č.k.: 1K/635/1995-341

 

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: Pozemné stavby – generálny kontraktor, Prešov, š.p. v likvidácii, Masarykova 16, Prešov, IČO: 00 605 905, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

 

Konečná  správa  a   vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú  vyvesené  na  úradnej  tabuli  súdu  dňa 

20. februára 2015

 

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola  konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti ním námietky ( § 29 ods. 3 ZKV v znení zmien a doplnkov).

Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak  sú na to   vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté ( §  44 ods.1 O.s.p.).

 

V Košiciach dňa  10.2.2015                                         

 

                                                                                              JUDr. Roman Rizman

                                                                                                    predseda senátu