Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K/635/1995

Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii

Text

                                                                U Z N E S E N I E

 

     Krajský  súd  v  Košiciach v konkurznej veci  úpadcu : Pozemné stavby – generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii, Masarykova 16, Prešov, IČO : 00 605 905,  rozvrhom takto

                                                                   r o z h o d o l  :

    Z celkovej sumy 835.834,93 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :

    a/ odmena a výdavky  správcu JUDr. Ivana Jurčišina

         - odmena                                             82.380,62 eur

         -  výdavky (cestovné)                            1.137,66 eur

  b/ v priebehu konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate :

 - správa a udržiavanie konkurznej podstaty                 109.733,15 eur

- pracovné nároky                                                                94.485,46 eur

- nároky zo zmlúv uzavretých správcom                          13.647,71 eur

- daňové pohľadávky, poplatky, poistenie                        74.839,04 eur

- trovy konaní vyvolaných konkurzom (súdne poplatky)    4.286,26 eur

- úschova písomností                                                         238.996,22 eur

c/ pohľadávky proti podstate – uspokojuje sa :

 -     náhrada nutných výdavkov (odmena likvidátora)        1.000,00 eur

d/ súdny poplatok za konkurzné konanie                             1.991,64 eur

 

2.   Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV – uspokojuje sa:

- ver. č. 1 -  ADLEN, s.r.o., Prešov (pôvodne VÚB, a.s., Bratislava)            215.760,47 eur

              (pohľadávka uspokojená v priebehu konkurzu)

 

3. Pohľadávky veriteľov I. – III. triedy podľa § 32 ods. 2 ZKV – nebudú uspokojení :

1.    ADLEN s,r,o (pôvodne VÚB, a.s., Bratislava)

2.    Inžinierske stavby, a.s. Košice

3.    Pozemné stavby, š.p. v likv. Košice

4.    Slovenská konsolidačná a.s., (pôvodne Daňový úrad I Prešov)

5.    Pozemstav a.s., Prešov

6.    Mesto Prešov

7.    I.M.A.D.I. Trans, Buštor Igor , Hriňová

8.    Pozemné stavby Košice  š.p. v likvidácii, Košice

9.    Slovenská konsolidačná a.s., Pôvodne Colný úrad Banská Bystrica)

10.    Slovpanel a.s., Žilina

11.    Colný úrad Prešov

12.    Drevina – Turany, s.s., Turany

13.    Chemolak a.s., Smolenice

14.    Cementáreň a.s., Lietavská Lúčka

15.    Geodézia a.s., Prešov

16.    Doprava a mechanizácia a.s., Prešov

17.    Ingstav, a.s. Michalovce

18.    Credit Solution, s.r.o., Banská Bystrica (pôv. Pozemné stavby š.p., Banská Bystrica)

19.    Stavoservis, š.p. Prešov

20.    Pozemné stavby, š.p., Michalovce

21.    Hutné stavby a.s., Košice

22.    Stavebná doprava a mechanizácia š.p. v likv. Žilina

23.    Pozemné stavby a.s., Považská Bystrica

24.    Stavebná mechanizácia a doprava a.s., Poprad

25.    STAVMONT a.s. v likvidácii, Prešov

26.    Sociálna poisťovňa pobočka Prešov (pôvodne  NÚP OÚP Prešov)

27.    Vihorlat a.s., Snina  

28.    DATA - STAV Prešov, š.p. v likvidácii, Prešov

29.    Galastroj a.s., Sabinov

30.    Okresný súd Prešov

31.    Podnik panelovej výroby Žilina (pôvodne  Stavoservis š.p., Prešov)

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.  V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V Košiciach dňa 16. decembra 2016

                                                                                                                       JUDr. Roman Rizman

                                                                                                                            predseda senátu