Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K/635/1995

Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii

Text

                                                                                                                      Sp. zn.:1K/635/1995 - 390

                                                                                                                                IČS:  7095898155                                       

                                                                     UZNESENIE

 

         Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii, Masarykova 16, Prešov, IČO: 00 605 905, takto

                                                                     r o z h o d o l :

          Z r u š u j e  konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii, Masarykova 16, Prešov, IČO: 00 605 905.  

 

          Z b a v u j e  JUDr. Ivana Jurčišina, advokáta, Mlynská 26, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia                 

                            v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.

V Košiciach dňa 16. februára 2017

 

JUDr. Roman Rizman

    predseda senátu