Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii

 • Názov Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii
 • IČO 00015326
 • DIČ 2020404848
 • Sídlo Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
 • Dátum vzniku 1. januára 1989, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Pš, vložka č. 34/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 15 752 672 €
  Podľa účtovnej závierky: 567 588 €
 • Historický názov Západoslovenské tehelne, štátny podnik
  (platné do 15. júla 1994 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti výroby a odbytu týchto výrobných odborov: 30.12.1988
tehliarske a hrnčiarske výrobky 30.12.1988
výrobky keramickej prefabrikácie 30.12.1988
účelových manipulátorov, robotov, strojov pre zabezpečenie tehliarskej výroby 30.12.1988
prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácia vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu 30.12.1988
pre zabezpečenie základného predmetu činnosti vykonáva podnik ďalšie činnosti, kto- ré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom pod- niku, úplného znenia Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov 30.12.1988
Iné právne skutočnosti
1. Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR č. 332/ha-812/1988 zo dňa 5.12.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 101
2. Rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 221-726/92 zo dňa 22.4.1992 sa zo štátneho podniku Západoslovenské tehelne Pezinok vyníma k 30.4.1992, podľa schváleného privatizačného projektu majetok v hodnote 372 720 000 Kčs, ktorý je určený ako nepeňažný vklad do založenej a.s. (okrem závodu Žiharec, Semerovo a Gbely). Dňom 1.5.1992 majetok vyňatý zo štátneho podniku Západoslovenské tehelne Pezinok sa prevádza s príslušnými aktívami a pasívami, právami a záväzkami súvisiacimi s vynímaním majtku na Fond národného majetku SR. Stary spis: Pš 101
3. Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 9 zo dňa 24.1.1994 číslo: 111/523/210/94 bol zrušený štátny podnik likvidáciou ku dňu 31.1.1994 v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b a § 22 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom pod- niku. Stary spis: Pš 101
4. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.6.2005, Spis. zn. : 4K 5/04-60, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti Západoslovenské tehelne, štátny podnik v likvidácii.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Roman Slivka CSc. advokát, so sídlom Rajecká 5, 821 37 Bratislava.
5. Uznesením Krajského súdu zo dňa 28.7.2005 č.k. 4K 5/04 - 72, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.8.2005 súd rozhodol o výmaze správcu konkurznej podstaty. JUDr. Roman Slivka CSc., advokát so sídlom Rajecká 5, 821 07 Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a Mgr. Barbora Volárová, advokátka so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty.
6. Uznesenie Krajského súdu Bratislava č. k. 4K/5/04-81 zo dňa 25.08.2005, nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2005, ktorým súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Barbaru Vlárovú, advokátku so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany a ustanovil do funkcie správu konkurznej podstaty JUDr. Petra Janíka advokáta so sídlom Hviezdoslavova 16, Partizánske.
7. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.2.2006 / právopl. dňa 18.9.2006 /, č.k. 4K 5/04-144, ktorým súd ustanovil go funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Súkeníka, so sídlom kancelárie Stred 60/55,
017 01 Považská Bystrica.
Doplňujúce uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2.6.2006 / právopl. 18.9.2006 /, č.k. 4K 5/04-156, ktorým súd rozhodol o zániku funkcie doterajšieho správcu Petra Janíka, advokáta so sídlom Hviezdoslavova 16, Partizánske dňom 14.2.2006, dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov o novom správcovi.
8. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.2.2008 č. k. 4K/5/2004-231, ktorým súd zbavil funkciu správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Súkeníka, advokáta, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Martinu Mrázovú, advokátku, Šoltésovej 20, 811 01 Bratislava.