Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
135 984 775€ 135 304 336€ 134 394 746€ 125 242 478€ 125 300 154€ 126 897 343€ 118 749 620€ 108 093 340€ 112 358 835€ 118 740 572€ 121 398 103€ 113 691 487€ 99 559 276€ 74 772 607€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
130 958 188€ 131 131 573€ 130 521 608€ 122 098 390€ 122 258 536€ 123 971 870€ 116 024 104€ 105 997 637€ 110 248 602€ 116 704 930€ 119 415 812€ 111 635 452€ 97 474 453€ 72 270 574€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
515 818€ 505 033€ 391 643€ 423 168€ 445 025€ 457 708€ 447 084€ 657 473€ 438 611€ 566 870€ 747 668€ 935 982€ 876 720€ 582 498€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
319 558€ 355 897€ 391 643€ 400 495€ 431 433€ 457 708€ 447 084€ 592 540€ 426 711€ 554 970€ 729 395€ 924 082€ 864 820€ 582 498€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
114 720€ 149 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
81 540€ 22 673€ 13 592€ 64 933€ 11 900€ 11 900€ 18 273€ 11 900€ 11 900€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
130 442 370€ 130 626 541€ 130 129 965€ 121 675 223€ 121 813 511€ 123 514 161€ 115 577 020€ 105 340 164€ 109 809 991€ 116 138 061€ 118 668 144€ 110 699 470€ 96 597 733€ 71 688 077€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
9 805 848€ 9 805 848€ 9 805 847€ 8 836 131€ 8 836 131€ 8 836 131€ 8 836 131€ 8 836 131€ 8 836 131€ 8 836 131€ 8 836 131€ 8 956 773€ 8 956 773€ 8 956 773€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
749 063€ 749 063€ 749 054€ 710 151€ 710 151€ 710 478€ 710 478€ 710 478€ 710 485€ 711 065€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 507 255€ 10 538 148€ 10 944 645€ 10 268 097€ 9 879 252€ 10 301 075€ 11 131 456€ 89 426 740€ 96 197 188€ 94 225 971€ 42 654 298€ 47 291 154€ 46 591 352€ 49 410 454€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
603 423€ 884 539€ 1 075 047€ 1 273 326€ 1 405 535€ 1 719 910€ 342 046€ 721 738€ 1 078 953€ 1 449 985€ 1 270 680€ 1 588 797€ 1 067 756€ 1 367 227€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
145 646€ 245 624€ 252 218€ 302 623€ 250 665€ 35 445€ 44 135€ 6 200€ 47 324€ 79 584€ 141 517€ 124 878€ 449 877€ 626 670€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
89 990 841€ 93 263 815€ 96 501 363€ 94 998 061€ 97 407 342€ 100 725 174€ 74 483 758€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
19 640 294€ 15 139 503€ 10 801 790€ 5 286 833€ 3 324 435€ 1 185 948€ 20 029 017€ 5 638 877€ 2 939 910€ 10 835 324€ 65 765 518€ 52 737 868€ 39 531 975€ 11 326 953€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 975 126€ 4 124 971€ 3 777 957€ 3 017 975€ 2 889 059€ 2 829 936€ 2 603 610€ 1 988 085€ 1 995 091€ 1 950 935€ 1 917 269€ 2 002 579€ 2 032 340€ 2 393 910€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
484 679€ 539 925€ 549 340€ 520 874€ 441 648€ 444 352€ 405 129€ 481 794€ 465 228€ 488 834€ 508 021€ 568 619€ 614 840€ 665 497€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
444 510€ 502 590€ 505 493€ 477 790€ 404 625€ 408 784€ 369 333€ 436 126€ 426 884€ 452 927€ 465 127€ 533 188€ 580 172€ 628 282€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
40 169€ 37 334€ 43 847€ 43 085€ 37 023€ 35 567€ 35 795€ 45 667€ 38 344€ 35 908€ 42 893€ 35 431€ 34 669€ 37 215€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
32 631€ 5 408€ 1 013€ 17 970€ 32 346€ 489€ 0€ 0€ 0€ 29 308€ 29 308€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 29 308€ 29 308€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
32 631€ 5 408€ 1 013€ 17 970€ 32 346€ 489€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
154 182€ 98 051€ 124 816€ 39 365€ 91 005€ 39 767€ 12 588€ 24 289€ 51 609€ 44 491€ 48 510€ 116 932€ 66 294€ 369 766€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 070€ 15 315€ 64 136€ 57 380€ 278 432€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
60 263€ 49 994€ 68 315€ 14 420€ 35 006€ 20 269€ 2 912€ 1 522€ 20 566€ 3 189€ 496€ 28€ 618€ 696€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
72 579€ 44 484€ 52 356€ 20 617€ 51 590€ 14 837€ 5 267€ 16 744€ 24 874€ 32 483€ 25 839€ 46 733€ 2 044€ 84 458€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
160€ 3 539€ 4 111€ 4 293€ 4 372€ 4 142€ 4 221€ 5 869€ 5 961€ 5 813€ 6 158€ 5 981€ 6 197€ 6 123€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
21 179€ 33€ 33€ 35€ 36€ 520€ 188€ 154€ 209€ 937€ 701€ 55€ 55€ 57€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 303 634€ 3 481 587€ 3 102 788€ 2 439 765€ 2 324 059€ 2 345 817€ 2 185 405€ 1 482 002€ 1 478 254€ 1 417 609€ 1 360 739€ 1 317 028€ 1 321 898€ 1 329 340€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 691€ 1 455€ 3 216€ 3 706€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
20 898€ 396€ 25 469€ 7 634€ 25 817€ 14 311€ 15 820€ 10 732€ 3 534€ 1 634€ 8 993€ 6 558€ 602€ 157€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 281 046€ 3 479 737€ 3 074 104€ 2 428 425€ 2 298 242€ 2 331 506€ 2 169 584€ 1 471 271€ 1 474 720€ 1 415 976€ 1 351 746€ 1 310 470€ 1 321 296€ 1 329 183€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
51 461€ 47 791€ 95 181€ 126 113€ 152 560€ 95 537€ 121 906€ 107 617€ 115 142€ 84 707€ 65 022€ 53 456€ 52 483€ 108 123€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
51 374€ 47 770€ 94 229€ 125 471€ 151 979€ 94 738€ 120 068€ 106 823€ 114 613€ 80 183€ 63 873€ 53 456€ 52 483€ 108 123€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
87€ 21€ 953€ 641€ 581€ 799€ 1 838€ 794€ 529€ 4 524€ 1 149€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
135 984 775€ 135 304 336€ 134 394 746€ 125 242 478€ 125 300 154€ 126 897 343€ 118 749 620€ 108 093 340€ 112 358 835€ 118 740 572€ 121 398 103€ 113 691 487€ 99 559 276€ 74 772 607€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-17 848€ -53 738€ 2 666€ 85 089€ 33 952€ 54 333€ -20 373€ -1 263€ -388 911€ -409 968€ -363 199€ -327 434€ -304 948€ -196 173€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-17 848€ -53 738€ 2 666€ 85 089€ 33 952€ 54 333€ -20 373€ -1 263€ -388 911€ -409 968€ -363 199€ -327 434€ -304 948€ -196 173€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-53 738€ 2 666€ 85 089€ 33 952€ 54 333€ -20 373€ -1 263€ -388 911€ -398 422€ -382 635€ -327 434€ -306 415€ -196 905€ 754 591€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
35 889€ -56 404€ -82 423€ 51 137€ -20 382€ 74 707€ -19 110€ 387 648€ 9 511€ -27 333€ -35 765€ -21 019€ -108 043€ -950 765€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
135 900 559€ 135 245 114€ 134 329 653€ 125 156 102€ 125 265 699€ 126 841 553€ 118 754 123€ 108 064 534€ 112 703 241€ 119 079 992€ 121 687 804€ 113 932 138€ 99 825 032€ 74 926 072€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
8 200€ 74 251€ 54 500€ 54 320€ 73 400€ 65 930€ 55 821€ 59 678€ 484 792€ 467 118€ 444 619€ 521 125€ 538 191€ 561 186€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
59 678€ 484 792€ 467 118€ 444 619€ 521 125€ 538 191€ 561 186€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
8 200€ 74 251€ 54 500€ 54 320€ 73 400€ 65 930€ 55 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
130 983 316€ 131 009 947€ 130 228 247€ 121 683 368€ 122 049 100€ 123 977 322€ 115 395 014€ 105 919 445€ 110 250 273€ 116 687 061€ 119 388 290€ 111 644 503€ 96 250 209€ 72 443 971€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
126 834€ 49 947€ 54 355€ 37 983€ 78 791€ 17 029€ 15 798€ 17 692€ 46 177€ 41 133€ 26 395€ 46 821€ 32 025€ 216 109€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
130 856 482€ 130 960 000€ 130 173 892€ 121 645 385€ 121 970 309€ 123 960 293€ 115 379 216€ 105 901 754€ 110 204 096€ 116 645 928€ 119 361 894€ 111 597 682€ 96 218 185€ 72 227 862€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
21 649€ 11 242€ 21 706€ 27 385€ 20 306€ 17 935€ 12 496€ 12 138€ 11 973€ 13 551€ 25 535€ 32 211€ 50 350€ 27 413€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
21 649€ 11 242€ 21 706€ 27 385€ 20 306€ 17 935€ 12 496€ 12 138€ 11 973€ 13 551€ 25 535€ 32 211€ 50 350€ 27 413€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
4 887 394€ 4 149 674€ 4 025 200€ 3 391 029€ 3 122 893€ 2 780 367€ 3 290 792€ 2 073 272€ 1 956 202€ 1 912 262€ 1 829 360€ 1 734 298€ 2 986 282€ 1 893 502€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 598 592€ 1 447 921€ 1 414 174€ 1 301 612€ 1 041 571€ 836 595€ 1 380 060€ 236 760€ 49 454€ 46 501€ 35 337€ 79 817€ 1 359 718€ 275 905€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
15 995€ 5 037€ 35 480€ 37 520€ 33 010€ 36 606€ 29 516€ 38 430€ 33 885€ 121 645€ 31 386€ 30 237€ 20 232€ 17 406€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 197€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
592 649€ 566 733€ 592 455€ 446 373€ 484 341€ 401 517€ 498 856€ 452 274€ 443 310€ 450 201€ 443 710€ 346 840€ 335 640€ 305 696€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
59 474€ 116 295€ 89 200€ 93 737€ 155 416€ 94 671€ 74 085€ 89 202€ 51 945€ 24 391€ 26 211€ 25 411€ 33 665€ 37 213€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 490 784€ 1 192 108€ 1 120 045€ 890 450€ 836 061€ 840 737€ 787 748€ 763 003€ 849 845€ 791 815€ 805 008€ 790 059€ 783 452€ 788 813€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
994€ 994€ 994€ 1 244€ 2 927€ 100€ 2 205€ 3 055€ 3 965€ 1 063€ 563€ 7 374€ 6 119€ 4 924€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
834 790€ 607 695€ 576 293€ 469 270€ 431 866€ 431 581€ 395 951€ 373 341€ 376 132€ 366 868€ 374 891€ 353 243€ 350 274€ 355 344€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
282 064€ 204 171€ 196 560€ 150 823€ 137 703€ 138 561€ 122 370€ 117 207€ 147 665€ 109 779€ 112 255€ 101 318€ 97 181€ 106 003€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
12 053€ 8 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
102 064€ 112 959€ 62 427€ 1 287€ 504€ 1 456€ 15 870€ 30 069€ 44 506€ 70 548€ 73 498€ 86 784€ 39 192€ 42 708€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
66€ 87€ 7€ 139€ 73€ 141€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
102 064€ 112 893€ 62 340€ 1 280€ 365€ 1 383€ 15 729€ 30 010€ 44 506€ 70 548€ 73 498€ 86 784€ 39 192€ 42 708€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€