Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

 • Názov ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii [zrušená]
 • IČO 00153567
 • DIČ 2020370198
 • Sídlo Šaľanská cesta 2, 924 01 Galanta
 • Dátum vzniku 1. júla 1989, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 42/T
 • Historický názov ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik
  (platné do 12. júna 1996 )
 • Historické sídlo Rožňavská 1, 823 63 Bratislava
  (platné do 7. apríla 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 11.septembra 2021
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 11. decembra 2002
 • Právny dôvod zrušenia Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
Predmety podnikania
Názov Vznik
čalúnníctvo 30.1.1995
výroba a predaj montovaného nábytku, nábytkových dielcov 30.1.1995
výroba a predaj kefárskych výrobkov a štetcov 30.1.1995
nákup, balenie a predaj poľnohospodárských produktov 30.1.1995
nákup, predaj, sprostredkovanie predaja balených potravín, alko, nealko, v originálnom balení, rozličného tovaru 30.1.1995
Iné právne skutočnosti
1. Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 520/1101989 zo dňa 15. júna 1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.

Na základe § 11 Zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisova a Rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o schválení privatizačného projektu štátneho podniku ZNZ Bratislava č.161 zo dňa 1.4.1992.

I. v y n í m a m dňom 30.4.1992 časť majetku š.p. ZNZ Bratislava v hodnote 326 988 000.-Kčs na základe schváleného privatizačného projektu č.161 zo dňa 25.3.1992 a

II. p r e v á d z a m dňom 1.5.1992 uvedenú časť majetku š.p. ZNZ Bratislava zo š.p. Bratislava podľa privatizačného projektu s príslušným podielom aktív a pasív, právami a záväzkami, vymedzenými v privatizačnom projekte š.p. ZNZ Bratislava, na Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Stary spis: Pš 149
2. Živnostenský list č.j. Žo 994/1993 zo dňa 24.06.1993 vydaný Obvodným úradom Galanta.

Stary spis: Pš 149
3. Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č.69, 030/2762/900/96 zo dňa 13.mája 1996 zrušuje sa štátny podnik likvidáciou.

Stary spis: Pš 149
4. Menovací dekrét Ministra hospodárstva SR zo dňa 09.06.1997 č. 2704/1997 - 030/1157/830.
5. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5K 65/98 zo dňa 19.06.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Západoslovenské nábytkárské závody, š.p. v likvidácii so sídlom Šalanská cesta č. 2, 924 01 Galanta, IČO: 00 153 567.

Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Soňa Vlhová, advokátka, Mýtna 2, P.O.BOX 141, 814 99 Bratislava.
6. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 5 K 65/98 zo dňa 28.10.2002 súd zrušil konkurz na úpadcu ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii so sídlom Šaľanská cesta 2, 924 01 Galanta, IČO: 00 153 567.
Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Soňu Vlhovú.