Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium, Komenského 13, Lipany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
144 563€ 98 500€ 79 706€ 129 744€ 94 055€ 90 358€ 82 289€ 82 117€
02
501
Spotreba materiálu
87 780€ 79 137€ 66 608€ 115 950€ 71 231€ 71 984€ 60 842€ 62 001€
03
502
Spotreba energie
56 783€ 19 363€ 13 098€ 13 794€ 22 824€ 18 374€ 21 447€ 20 116€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
46 365€ 53 072€ 54 612€ 43 797€ 43 698€ 41 812€ 97 391€ 113 046€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 403€ 643€ 10 001€ 5 452€ 84€ 628€ 57 157€ 73 413€
08
512
Cestovné
9 197€ 11 093€ 7 710€ 8 602€ 16 972€ 10 856€ 11 497€ 8 858€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 332€
10
518
Ostatné služby
30 765€ 40 005€ 36 901€ 29 743€ 26 642€ 30 328€ 28 737€ 30 775€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 024 278€ 897 445€ 912 991€ 907 421€ 838 645€ 787 876€ 721 402€ 705 391€
12
521
Mzdové náklady
720 448€ 644 777€ 657 941€ 652 202€ 603 517€ 568 999€ 521 363€ 512 392€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
254 924€ 219 003€ 222 491€ 213 740€ 212 040€ 201 940€ 185 955€ 180 209€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 882€ 10 785€ 10 878€ 10 800€
15
527
Zákonné sociálne náklady
35 024€ 22 879€ 20 159€ 30 310€ 21 177€ 16 937€ 14 084€ 12 790€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 523€ 370€ 1 911€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
702€ 961€ 961€ 480€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
20
538
Ostatné dane a poplatky
702€ 961€ 961€ 480€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 502€ 8 097€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
26
546
Odpis pohľadávky
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 502€ 8 097€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
34 211€ 21 891€ 20 940€ 17 003€ 14 393€ 13 710€ 13 077€ 19 521€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 891€ 21 891€ 20 940€ 17 003€ 14 393€ 13 710€ 13 077€ 19 521€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 320€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
12 320€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
60€ 529€ 132€ 17€ 8€ 9€ 67€ 2 284€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
43
563
Kurzové straty
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
60€ 529€ 132€ 17€ 8€ 9€ 67€ 2 284€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 152€ 896€ 22 429€ 3 425€ 0€ 4 046€ 2 019€ 1 174€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
22 405€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
5 152€ 896€ 24€ 3 425€ 0€ 4 046€ 2 019€ 1 174€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 256 132€ 1 072 333€ 1 090 811€ 1 102 109€ 991 760€ 937 811€ 917 205€ 932 111€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
76 734€ 61 312€ 33 064€ 26 927€ 63 101€ 44 654€ 42 788€ 40 410€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
76 734€ 61 312€ 33 064€ 26 927€ 63 101€ 44 654€ 42 788€ 40 410€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 037€ 556€ 23€ 2 479€ 0€ 3 912€ 1 885€ 643€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 037€ 556€ 23€ 2 479€ 0€ 3 912€ 1 885€ 643€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 862€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 862€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 862€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
946€ 386€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
103
663
Kurzové zisky
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
946€ 386€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 136 723€ 1 005 518€ 1 056 408€ 1 071 033€ 928 987€ 889 312€ 871 855€ 890 803€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
109 567€ 107 501€ 74 378€ 58 943€ 59 565€ 46 964€ 48 591€ 44 094€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
20 039€ 20 039€ 19 949€ 16 504€ 13 908€ 13 226€ 12 592€ 18 767€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
997 458€ 864 912€ 952 366€ 991 577€ 846 710€ 820 055€ 807 589€ 824 596€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 852€ 1 852€ 991€ 499€ 485€ 485€ 485€ 755€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
7 213€ 11 214€ 7 753€ 761€ 7 524€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
594€ 971€ 2 750€ 795€ 8 582€ 2 598€ 2 591€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 220 356€ 1 067 385€ 1 089 495€ 1 101 384€ 992 088€ 937 877€ 916 528€ 932 242€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-35 776€ -4 948€ -1 316€ -724€ 328€ 66€ -678€ 131€
136
591
Splatná daň z príjmov
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-35 776€ -4 948€ -1 316€ -724€ 328€ 66€ -678€ 131€