Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
137 133€ 194 338€
02
502
Spotreba energie
230 620€ 183 849€
03
504
Predaný tovar
23 589€ 8 886€
04
511
Opravy a udržiavanie
22 599€ 39 784€
05
512
Cestovné
11 669€ 6 459€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
180 979€ 1 251 987€
08
521
Mzdové náklady
4 433 318€ 4 336 967€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 530 730€ 1 498 311€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
297 755€ 269 550€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
20 156€ 7 792€
15
538
Ostatné dane a poplatky
11 512€ 10 451€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
21 969€ 5€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
1€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
11 799€ 11 034€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
241 098€ 194 741€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
599 989€ 262 587€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 370€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
4 618€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
654 860€ 360€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
8 748€ 356 725€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
35 495€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
8 444 509€ 8 669 321€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
143 086€ 88 347€
41
604
Tržby za predaný tovar
14 705€ 10 681€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
2 551€ 3 785€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
1 027€ 8 661€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 870€ 1 223€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
486 643€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
10 099€ 11 091€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
379 927€ 428 218€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
388 607€ 296 426€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
4 000€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
981 310€ 414 650€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
28 965€ 20 227€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
422 816€ 267 689€
73
691
Dotácie
6 236 414€ 7 201 415€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
8 615 377€ 9 239 056€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
170 868€ 569 735€
76
591
Daň z príjmov
34 909€ 125 360€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
135 959€ 444 375€