Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIOFARMA ŠUŇAVA, družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 814 507 € 1 772 120 € 1 695 354 € 1 584 433 € 2 085 196 € 1 524 248 € 1 554 352 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
825 846 € 831 693 € 812 791 € 687 587 € 825 832 € 701 949 € 665 609 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 349 € 948 € 1 547 € 2 146 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 349€ 948€ 1 547€ 2 146€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
822 082 € 827 929 € 809 027 € 683 474 € 817 790 € 693 392 € 657 899 €
012
A.II.1
Pozemky
16 683€ 9 377€ 9 377€ 9 377€ 3 572€ 3 572€
013
A.II.2
Stavby
511 519€ 539 649€ 177 125€ 191 027€ 186 833€ 156 764€ 173 681€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 860€ 99 635€ 156 865€ 177 241€ 234 160€ 292 525€ 289 632€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
181 398€ 152 434€ 194 522€ 244 951€ 321 100€ 196 290€ 163 074€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30 622€ 26 834€ 271 138€ 60 878€ 72 075€ 44 241€ 31 512€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 50€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 764 € 3 764 € 3 764 € 3 764 € 7 094 € 7 010 € 5 564 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
3 764€ 3 764€ 3 764€ 3 764€ 7 094€ 7 010€ 5 564€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
983 117 € 934 099 € 875 455 € 890 227 € 1 250 315 € 812 241 € 880 958 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
720 667 € 729 012 € 659 931 € 674 613 € 618 325 € 586 636 € 594 621 €
032
B.I.1
Materiál
39 317€ 35 746€ 28 352€ 45 985€ 22 445€ 16 091€ 24 500€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
114 121€ 94 307€ 101 914€ 84 392€ 93 298€ 77 136€ 76 109€
034
B.I.3
Výrobky
211 196€ 246 738€ 213 797€ 282 136€ 151 592€ 161 044€ 172 195€
035
B.I.4
Zvieratá
356 033€ 352 221€ 315 868€ 262 100€ 350 990€ 332 365€ 321 817€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 € 0 € 10 914 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 10 914€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
226 442 € 198 023 € 206 554 € 202 985 € 611 560 € 205 189 € 215 420 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
87 952€ 58 747€ 57 039€ 50 390€ 62 819€ 48 065€ 66 712€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
138 329€ 135 950€ 146 753€ 144 761€ 540 307€ 143 314€ 136 689€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
161€ 3 326€ 2 762€ 7 834€ 8 434€ 13 810€ 12 019€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
36 008 € 7 064 € 8 970 € 12 629 € 20 430 € 20 416 € 60 003 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 800€ 3 129€ 3 246€ 2 563€ 3 128€ 3 118€ 2 637€
057
B.IV.2
Účty v bankách
29 208€ 3 935€ 5 724€ 10 066€ 17 302€ 17 298€ 57 366€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 544 € 6 328 € 7 108 € 6 619 € 9 049 € 10 058 € 7 785 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
64€ 469€ 984€ 1 288€ 2 572€ 5 239€ 1 793€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 480€ 5 859€ 6 124€ 5 331€ 6 477€ 4 819€ 5 992€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 814 507 € 1 772 120 € 1 695 354 € 1 584 433 € 2 085 196 € 1 524 248 € 1 554 352 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 195 637 € 1 134 340 € 1 090 744 € 1 054 576 € 1 037 931 € 1 005 289 € 989 273 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
39 516 € 39 848 € 39 848 € 39 848 € 39 848 € 39 848 € 40 512 €
069
A.I.1
Základné imanie
39 516€ 39 848€ 39 848€ 39 848€ 39 848€ 39 848€ 40 512€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
706 997 € 706 997 € 706 997 € 706 997 € 708 485 € 708 401 € 782 082 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
706 997€ 706 997€ 706 997€ 706 997€ 706 997€ 706 997€ 782 082€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€ 1 488€ 1 404€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
272 847 € 272 847 € 272 847 € 272 847 € 272 847 € 272 847 € 215 907 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
117 025€ 117 025€ 117 025€ 117 025€ 117 025€ 117 025€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
60 085€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
155 822€ 155 822€ 155 822€ 155 822€ 155 822€ 155 822€ 155 822€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
114 649 € 71 052 € 14 462 € 16 751 € -15 807 € -60 142 € -120 480 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
114 649€ 71 052€ 14 462€ 32 558€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ -15 807€ -15 807€ -60 142€ -120 480€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
61 628 € 43 596 € 56 590 € 18 133 € 32 558 € 44 335 € 71 252 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
618 870 € 637 780 € 604 610 € 529 853 € 1 047 265 € 518 959 € 564 373 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
23 593 € 21 739 € 26 404 € 19 847 € 19 272 € 19 296 € 15 812 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 593€ 21 739€ 26 404€ 19 847€ 19 272€ 19 296€ 15 812€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 574 € 22 835 € 31 489 € 45 264 € 81 839 € 120 630 € 118 606 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 173€ 6 412€ 5 824€ 5 291€ 4 903€ 4 589€ 4 520€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 401€ 16 423€ 25 665€ 39 973€ 76 936€ 116 041€ 114 086€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
171 914 € 154 217 € 196 917 € 167 250 € 233 279 € 224 403 € 169 140 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
86 504€ 72 374€ 91 261€ 64 528€ 108 279€ 88 579€ 59 082€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 185€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 127€ 3 626€ 20 422€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20 364€ 16 575€ 16 235€ 16 232€ 13 293€ 12 969€ 17 024€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 963€ 10 583€ 10 557€ 9 974€ 9 190€ 9 009€ 10 254€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 920€ 4 645€ 2 642€ 2 015€ 3 951€ 17 912€ 1 986€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
40 036€ 46 414€ 55 800€ 74 501€ 98 566€ 95 934€ 77 609€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 28 346€ 50 651€ 71 760€ 12 773€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
409 789 € 438 989 € 321 454 € 246 841 € 641 115 € 154 630 € 248 042 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
87 152€ 133 696€ 140 778€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
322 637€ 305 293€ 180 676€ 246 841€ 641 115€ 154 630€ 248 042€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 0 € 4 € 0 € 706 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 4€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 45€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 661€