Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIOFARMA ŠUŇAVA POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, skrátený názov BIOFARMA ŠUŇAVA PD

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0 € 0 € 0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 € 0 € 0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
666 802 € 640 256 € 616 566 € 666 993 € 497 975 € 399 702 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
531 662 € 557 876 € 508 044 € 402 526 € 373 476 € 282 081 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
61 686 € 2 952 € 32 748 € 25 335 € 425 € -11 943 €
07
II.3
Aktivácia
73 454 € 79 428 € 75 774 € 239 132 € 124 074 € 129 564 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
586 554 € 531 738 € 503 485 € 584 636 € 439 468 € 374 256 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
339 609 € 326 205 € 287 987 € 393 439 € 291 986 € 242 416 €
10
B.2
Služby
246 945 € 205 533 € 215 498 € 191 197 € 147 482 € 131 840 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
80 248 € 108 518 € 113 081 € 82 357 € 58 507 € 25 446 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
406 853 € 403 503 € 370 819 € 342 988 € 324 268 € 301 677 €
13
C.1
Mzdové náklady
294 999 € 291 441 € 264 207 € 241 446 € 226 580 € 211 216 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 € 4 000 € 5 600 € 7 200 € 7 200 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
98 256 € 98 697 € 90 486 € 84 588 € 80 575 € 73 903 €
16
C.4
Sociálne náklady
13 598 € 13 365 € 12 126 € 11 354 € 9 913 € 9 358 €
17
D
Dane a poplatky
7 276 € 7 493 € 7 063 € 6 896 € 8 341 € 9 336 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
198 500 € 217 301 € 241 500 € 221 874 € 205 891 € 174 822 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
33 952 € 26 202 € 26 114 € 33 126 € 41 816 € 56 968 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 471 € 17 853 € 35 013 € 23 236 € 25 423 € 25 651 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 132 € 1 082 € 1 771 € -533 € 1 301 € 194 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
587 111 € 596 910 € 569 623 € 550 895 € 561 187 € 534 240 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 441 € 14 477 € 15 656 € 15 298 € 22 818 € 12 736 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
58 902 € 69 921 € 36 996 € 56 619 € 73 468 € 92 238 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 4 494 € 0 € 20 045 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 1 842 € 0 € 20 045 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
138 € 0 € 133 € 238 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
138 € 0 € 133 € 238 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
674 € 892 € 1 € 1 € 258 € 923 €
39
N
Nákladové úroky
9 542 € 9 637 € 14 844 € 13 970 € 9 269 € 12 175 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 €
41
O
Kurzové straty
0 € 0 € 274 € 14 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 10 604 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 034 € 1 706 € 3 792 € 3 147 € 3 187 € 2 942 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-11 764 € -10 451 € -15 983 € -17 257 € -11 960 € -3 604 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
47 138 € 59 470 € 21 013 € 39 362 € 61 508 € 88 634 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 542 € 2 880 € 2 880 € 6 804 € 17 173 € 17 382 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 542 € 2 880 € 2 880 € 6 804 € 17 173 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0 € 0 € 0 € 17 382 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
43 596 € 56 590 € 18 133 € 32 558 € 44 335 € 71 252 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
47 138 € 59 470 € 21 013 € 39 362 € 61 508 € 88 634 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
43 596 € 56 590 € 18 133 € 32 558 € 44 335 € 71 252 €