Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
29 028 723€ 29 202 525€ 28 453 271€ 29 185 865€ 29 677 672€ 28 760 971€ 28 657 196€ 29 603 863€ 30 251 900€ 28 723 243€ 26 539 165€ 25 957 967€ 23 889 097€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
19 197 162€ 19 711 842€ 19 242 285€ 19 694 201€ 20 673 513€ 19 781 926€ 19 200 963€ 20 092 904€ 20 349 995€ 21 680 746€ 21 064 927€ 19 921 246€ 17 966 008€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
37 653€ 36 075€ 34 022€ 4 219€ 2 367€ 7 048€ 10 929€ 4 616€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 626€ 6 540€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
23 467€ 27 436€ 32 222€ 2 419€ 1 567€ 6 248€ 10 929€ 4 616€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
9 560€ 2 100€ 1 800€ 1 800€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
16 946 278€ 17 462 535€ 16 994 897€ 17 476 718€ 18 457 881€ 17 561 613€ 16 976 769€ 17 875 023€ 18 106 856€ 19 437 607€ 18 821 788€ 17 683 107€ 15 727 112€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
6 559 130€ 6 642 972€ 6 767 196€ 6 766 537€ 6 562 508€ 6 583 862€ 6 584 254€ 6 751 494€ 6 553 525€ 6 573 940€ 7 589 900€ 7 142 591€ 7 077 939€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
149 855€ 149 855€ 148 458€ 144 858€ 144 858€ 144 858€ 144 858€ 144 858€ 144 858€ 144 858€ 144 858€ 144 858€ 144 858€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 251 774€ 8 861 479€ 9 649 246€ 10 264 420€ 11 403 179€ 10 564 825€ 9 841 637€ 10 464 585€ 10 885 074€ 12 093 193€ 6 668 547€ 7 617 966€ 6 568 114€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
104 730€ 61 833€ 86 367€ 106 876€ 200 123€ 137 199€ 30 021€ 41 750€ 41 451€ 60 714€ 104 446€ 63 240€ 132 610€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
22 380€ 36 104€ 9 561€ 13 815€ 2 408€ 4 812€ 7 215€ 9 619€ 12 023€ 0€ 0€ 4 023€ 16 796€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
577 456€ 598 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
280 954€ 1 111 383€ 334 068€ 180 212€ 144 806€ 126 058€ 368 784€ 462 716€ 469 925€ 564 902€ 4 314 037€ 2 710 429€ 1 786 795€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 213 232€ 2 213 232€ 2 213 365€ 2 213 265€ 2 213 265€ 2 213 265€ 2 213 265€ 2 213 265€ 2 243 140€ 2 243 139€ 2 243 139€ 2 238 139€ 2 238 398€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
13 278€ 13 278€ 13 378€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 033€ 5 033€ 5 033€ 5 033€ 5 033€ 5 033€ 5 033€ 5 033€ 5 033€ 33€ 33€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 194 954€ 2 195 213€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
9 831 355€ 9 490 358€ 9 210 684€ 9 424 574€ 8 847 093€ 8 729 514€ 9 118 854€ 9 508 963€ 9 898 623€ 7 041 705€ 5 467 424€ 6 034 577€ 5 874 062€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
15 444€ 11 408€ 6 447€ 6 160€ 4 220€ 4 127€ 4 424€ 6 701€ 7 926€ 3 979€ 3 650€ 3 581€ 3 784€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 111€ 6 498€ 4 955€ 4 189€ 4 220€ 4 127€ 4 424€ 6 701€ 5 171€ 1 734€ 1 295€ 1 109€ 1 195€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
9 333€ 4 910€ 1 491€ 1 491€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 755€ 2 245€ 2 355€ 2 472€ 2 589€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
7 349 988€ 7 640 446€ 7 835 500€ 7 987 481€ 7 298 170€ 7 633 465€ 7 978 962€ 8 404 586€ 8 913 533€ 6 624 415€ 5 090 392€ 4 980 537€ 5 073 126€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
104€ 2 486€ 2 242€ 2 188€ 5 584€ 10 531€ 11 384€ 11 468€ 10 479€ 15 791€ 12 258€ 13 464€ 5 709€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
7 349 884€ 7 637 709€ 7 833 250€ 7 985 293€ 7 292 586€ 7 622 933€ 7 967 578€ 8 393 117€ 8 903 054€ 6 608 624€ 5 078 134€ 4 967 073€ 5 067 417€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 250€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 497€ 165 513€ 0€ 472 955€ 0€ 465 767€ 970€ 970€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 88 180€ 0€ 225 178€ 0€ 253 333€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 497€ 77 333€ 0€ 247 776€ 0€ 212 434€ 970€ 970€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
358 703€ 314 781€ 278 716€ 235 447€ 100 260€ 353 631€ 196 686€ 743 592€ 210 946€ 140 101€ 139 904€ 155 251€ 165 837€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
7 844€ 810€ 810€ 810€ 2 231€ 11 811€ 810€ 810€ 810€ 810€ 810€ 9 819€ 730€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
116 636€ 83 292€ 52 477€ 40 071€ 0€ 111 158€ 0€ 236 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
114 210€ 102 811€ 112 431€ 105 527€ 80 326€ 120 308€ 138 124€ 123 206€ 165 600€ 97 866€ 92 949€ 99 694€ 101 972€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
16 909€ 7 623€ 23 169€ 19 781€ 17 704€ 10 976€ 12 751€ 13 179€ 13 576€ 41 425€ 38 913€ 43 571€ 39 235€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 950€ 1 863€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
33 029€ 66 938€ 75 934€ 59 257€ 0€ 95 276€ 0€ 250 006€ 0€ 0€ 0€ 304€ 299€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
70 075€ 53 307€ 13 895€ 10 000€ 0€ 4 102€ 45 000€ 120 000€ 30 960€ 0€ 5 282€ 0€ 23 601€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 107 219€ 1 523 723€ 1 090 023€ 1 194 989€ 1 278 928€ 738 291€ 465 828€ 354 085€ 300 451€ 272 240€ 232 508€ 895 208€ 631 315€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 542€ 1 504€ 834€ 1 165€ 48€ 771€ 84€ 2 320€ 434€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 538€ 634€ 456€ 486€ 760€ 502€ 651€ 129€ 418€ 54€ 1 541€ 531€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 105 678€ 1 521 682€ 1 088 554€ 1 193 368€ 1 278 394€ 736 761€ 465 242€ 351 115€ 299 888€ 271 822€ 232 454€ 893 667€ 630 784€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
207€ 326€ 302€ 67 090€ 157 067€ 249 531€ 337 378€ 1 996€ 3 282€ 792€ 6 814€ 2 144€ 49 027€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
207€ 326€ 302€ 296€ 272€ 2 737€ 584€ 1 996€ 3 282€ 792€ 6 814€ 2 139€ 1 062€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 66 794€ 156 794€ 246 794€ 336 794€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 47 965€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
29 028 723€ 29 202 525€ 28 453 271€ 29 185 865€ 29 677 672€ 28 760 971€ 28 657 196€ 29 603 863€ 30 251 900€ 28 723 243€ 26 539 165€ 25 957 967€ 23 889 097€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
20 652 699€ 20 696 818€ 20 517 854€ 20 471 230€ 20 468 010€ 20 416 793€ 20 759 475€ 20 889 699€ 21 451 706€ 19 510 913€ 19 504 308€ 20 609 831€ 21 268 635€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ -555 018€ -555 018€ -555 018€ -555 018€ -555 018€ -327 000€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ -555 018€ -555 018€ -555 018€ -555 018€ -555 018€ -327 000€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
20 652 699€ 20 696 818€ 20 517 854€ 20 471 230€ 20 468 010€ 20 971 811€ 21 314 493€ 21 444 717€ 22 006 724€ 20 065 931€ 19 831 308€ 20 609 831€ 21 268 635€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
20 734 087€ 20 518 624€ 20 471 155€ 20 482 194€ 20 397 022€ 21 242 821€ 21 445 789€ 22 198 243€ 22 743 633€ 20 573 283€ 20 631 106€ 21 368 368€ 21 819 923€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-81 388€ 178 194€ 46 698€ -10 965€ 70 987€ -271 010€ -131 296€ -753 526€ -736 909€ -507 352€ -799 798€ -758 537€ -551 288€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 351 261€ 2 219 240€ 2 104 070€ 2 373 534€ 2 328 625€ 2 735 763€ 1 975 672€ 2 277 672€ 2 140 898€ 2 097 314€ 1 723 928€ 814 174€ 776 872€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 216€ 1 680€ 1 750€ 1 670€ 1 750€ 1 750€ 2 040€ 89 360€ 93 902€ 90 520€ 85 093€ 79 400€ 68 048€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 1 680€ 0€ 1 750€ 1 750€ 2 040€ 0€ 93 902€ 90 520€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 216€ 0€ 1 750€ 1 670€ 0€ 0€ 0€ 89 360€ 0€ 0€ 85 093€ 79 400€ 68 048€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
322 420€ 324 226€ 138 664€ 2 092€ 46 365€ 40 914€ 94 760€ 206 090€ 1 533€ 10 277€ 13 069€ 2 239€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
322 172€ 324 226€ 138 664€ 2 092€ 46 365€ 40 914€ 94 760€ 206 090€ 1 533€ 10 277€ 13 069€ 2 239€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
249€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 174 790€ 1 208 459€ 1 290 891€ 1 300 629€ 1 344 986€ 331 052€ 358 739€ 367 471€ 382 170€ 457 434€ 442 256€ 373 743€ 392 120€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 118 059€ 1 193 335€ 1 240 920€ 1 286 899€ 1 331 933€ 311 269€ 324 748€ 350 507€ 350 507€ 355 275€ 351 044€ 363 036€ 386 610€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
38 019€ 0€ 39 556€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
18 712€ 15 124€ 10 415€ 13 730€ 13 053€ 19 783€ 19 277€ 16 964€ 16 060€ 17 160€ 13 415€ 10 707€ 5 510€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 715€ 0€ 15 604€ 84 999€ 77 797€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
374 567€ 377 796€ 442 636€ 689 131€ 376 959€ 297 256€ 582 874€ 775 875€ 445 180€ 172 404€ 387 889€ 202 860€ 158 667€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
41 073€ 45 420€ 42 501€ 74 871€ 37 676€ 34 068€ 272 634€ 419 163€ 114 827€ 108 342€ 323 453€ 50 229€ 17 726€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
84 522€ 112 340€ 86 262€ 109 289€ 196 922€ 157 848€ 209 941€ 222 522€ 204 660€ 459€ 1 404€ 63€ 1 295€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
88 676€ 64 682€ 95 989€ 354 024€ 44 369€ 13 481€ 14 894€ 0€ 12 321€ 12 586€ 12 242€ 242€ 929€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
41 232€ 21 423€ 102 850€ 54 370€ 8 100€ 14 249€ 0€ 16 139€ 0€ 0€ 0€ 106 533€ 95 333€
163
12.
Zamestnanci (331)
64 628€ 74 597€ 64 317€ 53 811€ 50 802€ 43 517€ 49 360€ 67 760€ 66 022€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
45 047€ 48 364€ 42 005€ 35 402€ 33 166€ 28 572€ 28 270€ 43 426€ 40 506€ 43 452€ 39 788€ 39 428€ 37 376€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 390€ 10 969€ 8 712€ 7 365€ 5 824€ 5 521€ 7 775€ 6 865€ 6 845€ 7 565€ 5 720€ 6 365€ 6 008€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 282€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
476 267€ 307 079€ 230 130€ 380 012€ 558 564€ 2 064 791€ 937 259€ 838 876€ 1 218 113€ 1 366 679€ 795 621€ 155 932€ 158 037€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
118 400€ 198 215€ 128 802€ 229 804€ 380 012€ 558 564€ 776 850€ 673 438€ 758 867€ 907 434€ 722 901€ 45 495€ 98 719€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
84 867€ 108 864€ 101 328€ 150 208€ 178 553€ 1 506 226€ 160 408€ 165 438€ 459 245€ 459 245€ 72 720€ 110 437€ 59 318€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
273 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 024 764€ 6 286 467€ 5 831 348€ 6 341 102€ 6 881 038€ 5 608 415€ 5 922 049€ 6 436 492€ 6 659 295€ 7 115 016€ 5 310 929€ 4 533 962€ 1 843 590€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 564€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 024 764€ 6 286 467€ 5 831 348€ 6 341 102€ 6 881 038€ 5 608 415€ 5 922 049€ 6 436 492€ 6 659 295€ 7 115 016€ 5 310 929€ 4 533 630€ 1 843 026€