Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Komenského v Bratislave

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
9 341 218€ 9 100 176€ 7 531 509€ 8 143 294€ 12 394 593€ 9 275 233€ 9 444 610€ 7 621 508€
02
502
Spotreba energie
7 075 984€ 6 124 213€ 6 716 317€ 6 931 916€ 6 760 898€ 6 536 923€ 7 368 761€ 7 327 075€
03
504
Predaný tovar
2 470 583€ 2 743 630€ 2 722 729€ 2 759 094€ 2 704 826€ 2 867 486€ 2 730 230€ 2 894 469€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 771 689€ 4 072 960€ 3 974 661€ 3 683 804€ 3 792 235€ 5 564 799€ 3 309 224€ 3 187 554€
05
512
Cestovné
1 633 276€ 1 473 958€ 1 444 101€ 1 567 382€ 1 807 474€ 1 687 670€ 1 746 606€ 1 584 942€
06
513
Náklady na reprezentáciu
215 179€ 236 795€ 190 718€ 189 580€ 128 747€ 120 886€ 88 311€ 129 424€
07
518
Ostatné služby
15 741 517€ 15 636 750€ 17 165 130€ 15 382 694€ 15 906 332€ 16 342 459€ 13 149 403€ 12 083 076€
08
521
Mzdové náklady
84 918 607€ 76 548 812€ 71 552 785€ 67 838 984€ 62 589 444€ 61 238 633€ 58 287 988€ 56 743 829€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
29 079 988€ 25 652 828€ 24 439 953€ 22 711 516€ 21 101 391€ 20 761 670€ 19 692 985€ 17 716 156€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
400 286€ 341 400€ 241 986€ 159 185€ 170 036€ 158 083€ 156 106€ 142 031€
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 587 129€ 2 986 278€ 2 863 057€ 3 014 204€ 2 881 363€ 2 659 247€ 2 525 895€ 2 160 599€
12
528
Ostatné sociálne náklady
368€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
555€ 298€ 281€ 188€ 518€ 831€ 567€ 406€
14
532
Daň z nehnuteľností
430 850€ 433 652€ 436 624€ 304 058€ 365 812€ 362 221€ 299 010€ 304 938€
15
538
Ostatné dane a poplatky
158 509€ 220 987€ 213 637€ 162 727€ 98 690€ 89 859€ 90 969€ 87 792€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
121€ 435€ 2 688€ 4 475€ 105 171€ 6€ 4 364€ 3 838€
17
542
Ostatné pokuty a penále
7 278€ 1 809€ 5 751€ 45 763€ 821€ 6 766€ 3 642€ 5 359€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 5 426€ 18 193€ 21 192€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 940€ 0€ 1 243€ 3 169€ 0€
20
545
Kurzové straty
5 664€ 8 294€ 55 388€ 11 624€ 5 561€ 4 601€ 61 123€ 13 354€
21
546
Dary
363€ 2 124€ 5 128€ 9 697€ 16 343€ 3 150€ 2 331€ 1 350€
22
547
Osobitné náklady
0€ 2 281€ 2 833€ 0€ 0€ 0€ 2 760€ 0€
23
548
Manká a škody
13 911€ 18 038€ 15 186€ 6 903€ 2 511€ 94 768€ 1 312€ 303 054€
24
549
Iné ostatné náklady
14 596 625€ 14 713 597€ 14 443 291€ 10 647 116€ 10 956 281€ 11 593 815€ 11 604 364€ 12 028 416€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 224 038€ 13 173 122€ 14 022 251€ 15 163 875€ 12 720 168€ 11 809 283€ 10 717 180€ 9 182 802€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
744 128€ 10 243€ 347 997€ 0€ 42 496€ 0€ 29 114€ 129 096€
30
556
Tvorba fondov
3 564 112€ 3 802 468€ 3 448 962€ 4 137 733€ 5 697 088€ 4 322 991€ 6 210 632€ 6 499 463€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
229€ 6 988€ -7 031€ 89 298€ 31 282€ 55 758€ 61 448€ 78 202€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
391 645€ 401 218€ 520 910€ 1 345 151€ 458 776€ 811 956€ 711 336€ 690 869€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
600€ 400€ 787€ 90€ 0€ 2 000€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
188 374 452€ 177 713 850€ 172 357 631€ 164 316 716€ 160 757 049€ 156 393 526€ 148 303 440€ 140 919 603€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
12 699€ 22 752€ 26 439€ 38 621€ 48 365€ 58 489€ 55 157€ 80 969€
40
602
Tržby z predaja služieb
15 820 347€ 14 785 139€ 14 177 865€ 13 686 932€ 14 267 944€ 13 195 771€ 13 455 775€ 13 585 881€
41
604
Tržby za predaný tovar
2 906 565€ 3 201 828€ 3 103 273€ 3 206 154€ 3 210 477€ 3 397 225€ 3 190 870€ 3 502 813€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-3 798€ -18 793€ -37 954€ -27 801€ 16 319€ 17 091€ 20 514€ -207€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
-637€ 1 761€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 1 297€ 984€ 6 334€ 8 241€ 8 035€ 8 778€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
59 934€ 67 812€ 85 461€ 13 584€ 14 025€ 10 019€ 10 013€ 10 913€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
94 734€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
19 569€ 21 837€ 16 959€ 13 722€ 8 708€ 5 376€ 1 459€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
43 907€ 48 283€ 47 073€ 45 089€ 27 568€ 26 665€ 38 499€ 41 927€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
53
644
Úroky
1 881€ 1 985€ 2 511€ 1 857€ 3 578€ 4 248€ 4 509€ 4 780€
54
645
Kurzové zisky
6 692€ 18 712€ 932€ 13 135€ 181 390€ 153 835€ 2 579€ 9 540€
55
646
Prijaté dary
191€ 0€ 2 000€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
22 970 361€ 23 532 741€ 23 060 649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
5 648 939€ 4 556 425€ 8 275 903€ 28 058 079€ 27 967 890€ 23 865 108€ 28 882 945€ 26 371 997€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
636 961€ 19 526€ 9 526€ 4 448€ 2 438€ 5 510€ 59 617€ 769 350€
62
654
Tržby z predaja materiálu
1€ 88€ 2 543€ 3 579€ 0€ 0€ 26€ 33€
64
656
Výnosy z použitia fondu
864 427€ 1 051 539€ 805 415€ 723 429€ 600 498€ 454 818€ 495 794€ 659 576€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 463 672€ 1 491 612€ 1 632 795€ 1 561 072€ 1 360 958€ 1 339 723€ 1 473 828€ 1 621 266€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
853 090€ 523 834€ 493 788€ 225 658€ 293 878€ 338 715€ 168 900€ 260 476€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
104 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
142 341 251€ 130 284 067€ 124 193 403€ 126 780 466€ 115 202 340€ 115 092 209€ 103 832 023€ 97 905 640€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
193 844 892€ 179 611 148€ 175 899 880€ 174 349 006€ 163 212 710€ 157 973 043€ 151 700 542€ 144 834 531€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 470 440€ 1 897 298€ 3 542 249€ 10 032 290€ 2 455 661€ 1 579 517€ 3 397 102€ 3 914 927€
76
591
Daň z príjmov
70 657€ 81 993€ 73 255€ 56 039€ 11 025€ 24 396€ 25 280€ 34 504€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
5 399 782€ 1 815 305€ 3 468 993€ 9 976 251€ 2 444 636€ 1 555 121€ 3 371 822€ 3 880 424€