Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
6 729€ 37 873€ 11 726€
02
502
Spotreba energie
9 935€ 10 256€ 84€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
193 539€ 14 887€ 162 683€
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
91€
07
518
Ostatné služby
20 904€ 11 096€ 4 345€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
565€ 554€ 16€
15
538
Ostatné dane a poplatky
85€ 141€ 97€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
210€
22
547
Osobitné náklady
70 000€ 45 000€ 11 237€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
7 731€ -302€ 4 251€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
140 329€ 137 193€ 140 847€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 859€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
2 900€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
4 360€ 22 750€ 3 804€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
100€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
457 077€ 326 398€ 339 401€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
77€ 17€ 212€
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
34 004€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
6 570€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
16 789€
56
647
Osobitné výnosy
329 174€ 276 974€ 257 611€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 7 472€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
400 046€ 2 535€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
34 004€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
15 611€ 15 632€ 15 600€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
8 285€ 8 286€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
160 766€ 39 622€ 28 578€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
21 606€ 227 655€ 185 295€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
2 564€ 2 474€ 3 594€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
5 511€ 8 166€ 6 211€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
566 953€ 1 046 879€ 507 108€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
109 876€ 720 481€ 167 707€
76
591
Daň z príjmov
1 248€ 69 704€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
108 627€ 650 777€ 167 707€