Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská agentúra životného prostredia

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 100 023€ 1 026 105€ 951 302€ 508 154€ 325 655€ 301 944€ 432 647€ 744 266€ 446 665€ 422 045€
02
501
Spotreba materiálu
847 405€ 851 914€ 818 929€ 404 815€ 202 125€ 163 168€ 293 514€ 585 301€ 305 910€ 261 041€
03
502
Spotreba energie
252 618€ 174 191€ 132 373€ 103 339€ 123 530€ 138 775€ 139 133€ 158 965€ 140 755€ 161 004€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 704 056€ 9 199 675€ 11 145 247€ 9 116 398€ 4 021 321€ 1 594 714€ 1 662 611€ 1 122 892€ 964 980€ 1 583 552€
07
511
Opravy a udržiavanie
67 520€ 32 551€ 202 168€ 94 331€ 21 550€ 30 093€ 22 620€ 30 631€ 91 929€ 40 084€
08
512
Cestovné
49 803€ 19 767€ 23 950€ 90 991€ 85 982€ 65 838€ 91 202€ 88 451€ 83 018€ 67 908€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 812€ 2 261€ 1 281€ 1 886€ 2 480€ 1 901€ 628€ 1 289€ 1 439€ 2 138€
10
518
Ostatné služby
3 584 921€ 9 145 097€ 10 917 848€ 8 929 190€ 3 911 308€ 1 496 881€ 1 548 161€ 1 002 521€ 788 595€ 1 473 422€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
11 695 999€ 9 108 362€ 7 979 594€ 8 012 018€ 6 794 599€ 5 914 890€ 5 652 034€ 5 249 376€ 3 385 186€ 3 526 076€
12
521
Mzdové náklady
8 333 041€ 6 483 611€ 5 681 610€ 5 707 021€ 4 852 401€ 4 129 613€ 4 015 243€ 3 748 426€ 2 376 569€ 2 450 818€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 882 695€ 2 260 384€ 1 972 688€ 1 982 951€ 1 684 600€ 1 464 154€ 1 399 709€ 1 304 749€ 831 665€ 863 559€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
110 415€ 88 001€ 82 494€ 78 911€ 62 172€ 52 735€ 52 388€ 41 861€ 27 173€ 29 133€
15
527
Zákonné sociálne náklady
369 848€ 276 366€ 242 801€ 243 134€ 195 426€ 268 389€ 184 694€ 154 339€ 149 779€ 182 566€
16
528
Ostatné sociálne náklady
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
28 641€ 29 010€ 27 238€ 27 299€ 19 083€ 22 234€ 31 091€ 31 915€ 30 102€ 34 602€
18
531
Daň z motorových vozidiel
153€ 140€ 133€ 133€ 125€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
19 747€ 19 747€ 19 794€ 13 524€ 13 534€ 14 337€ 21 248€ 22 637€ 23 162€ 27 232€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 893€ 9 263€ 7 444€ 13 774€ 5 549€ 7 744€ 9 703€ 9 146€ 6 807€ 7 245€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 072 241€ 3 108 165€ 1 293 944€ 977 574€ 48 255€ 129 662€ 759 067€ 227 797€ 54 361€ 434 362€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 087€ 549 750€ 94 863€ 731 240€ 194 323€ 28 680€ 381 545€
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 793€ 17 802€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 034 785€ 3 057 934€ 1 225 671€ 371 056€ 93€ 103€ 9€ 2 656€
26
546
Odpis pohľadávky
1 800€ 414€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
29 949€ 35 838€ 26 619€ 39 895€ 29 997€ 24 279€ 22 518€ 18 046€ 22 038€ 25 213€
28
549
Manká a škody
7 507€ 4 600€ 18 965€ 16 873€ 18 258€ 10 428€ 5 309€ 14 911€ 3 634€ 24 949€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
461 188€ 431 023€ 308 725€ 282 341€ 351 590€ 377 559€ 349 566€ 212 589€ 628 250€ 354 635€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
461 188€ 431 023€ 308 725€ 282 341€ 351 590€ 377 559€ 349 566€ 209 248€ 608 587€ 257 443€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 342€ 19 663€ 97 192€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
97 192€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 342€ 19 663€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
19 571€ 3 680€ 7 615€ 10 463€ 20 627€ 117 045€ 40 853€ 44 691€ 48 755€ 9 826€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
8 077€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
18 618€ 3 237€ 7 325€ 8 857€ 19 839€ 113 605€ 40 165€ 36 113€ 47 840€ 9 034€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
953€ 442€ 290€ 1 606€ 788€ 3 440€ 687€ 502€ 916€ 792€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
18 081 718€ 22 906 020€ 21 713 666€ 18 934 245€ 11 581 129€ 8 458 047€ 8 927 869€ 7 633 527€ 5 558 300€ 6 365 099€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
45 112€ 75 696€ 18 026€ 59 223€ 14 737€ 58 199€ 44 386€ 122 512€ 163 762€ 218 512€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
45 112€ 75 696€ 18 026€ 59 223€ 14 737€ 58 199€ 44 386€ 122 512€ 163 762€ 218 512€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 638 672€ 72 063€ 279 534€ 221 984€ 32 780€ 423 786€ 1 646 143€ 326 978€ 32 407€ 47 819€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 435€ 2 551€ 198 169€ 11 162€ 410 955€ 1 637 489€ 307 318€ 18 769€ 35 963€
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 097€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
1 264€ 363€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 637 408€ 62 264€ 276 983€ 23 815€ 21 618€ 12 831€ 8 654€ 18 563€ 13 638€ 11 856€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 381€ 97 192€ 123 294€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 381€ 97 192€ 123 294€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
97 192€ 123 294€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 381€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
27 372€ 10 315€ 4 776€ 8 837€ 20 645€ 103 504€ 52 484€ 54 585€ 52 839€ 7 462€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
81€ 174€ 193€ 144€ 78€ 117€ 5 273€ 74€ 160€
103
663
Kurzové zisky
27 372€ 10 234€ 4 602€ 8 644€ 20 501€ 103 426€ 42 367€ 49 312€ 52 766€ 7 302€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
10 000€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
16 165 483€ 19 620 718€ 20 193 448€ 18 296 744€ 11 521 281€ 7 936 277€ 8 586 733€ 7 164 067€ 5 217 341€ 5 973 219€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
15 516 175€ 18 935 830€ 19 712 115€ 14 508 973€ 11 086 750€ 7 209 232€ 7 441 743€ 6 410 772€ 4 252 433€ 4 953 362€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
100 668€ 93 750€ 19 850€ 567 555€ 72 960€ 122 143€ 834 746€ 310 330€ 560 723€ 516 240€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
7 922€ 96 908€ 97 517€ 1 124 249€ 60 663€ 156 852€ 30 791€ 186 136€ 327 709€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
248 716€ 216 074€ 154 402€ 1 943 726€ 133 124€ 275 735€ 135 132€ 364 614€ 179 789€ 85 476€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
292 002€ 278 157€ 209 564€ 152 239€ 167 785€ 172 316€ 175 111€ 47 560€ 38 260€ 90 433€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
17 876 638€ 19 778 793€ 20 495 783€ 18 586 787€ 11 589 443€ 8 521 767€ 10 329 745€ 7 669 523€ 5 563 542€ 6 370 305€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-205 080€ -3 127 227€ -1 217 883€ -347 459€ 8 314€ 63 720€ 1 401 876€ 35 996€ 5 242€ 5 206€
136
591
Splatná daň z príjmov
15€ 1 247€ 6 505€ 2 083€ 45 596€ 34 959€ 33 612€ 1 532€ 2 269€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-205 080€ -3 127 242€ -1 219 130€ -353 964€ 6 231€ 18 124€ 1 366 917€ 2 384€ 3 710€ 2 937€