Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
77 979€ 93 454€
02
502
Spotreba energie
3 188€ 4 197€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
106€ 141€
05
512
Cestovné
7 877€ 4 507€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
378 673€ 344 946€
08
521
Mzdové náklady
97 504€ 72 760€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
29 716€ 21 472€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 834€ 1 530€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
246€
14
532
Daň z nehnuteľností
33€ 79€
15
538
Ostatné dane a poplatky
220€ 231€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
55€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
1€ 78€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
2 751€ 1 650€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 753€ 13 230€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 428€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
92 616€ 126 640€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
50 155€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
761 706€ 726 374€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
50 577€ 15 807€
41
604
Tržby za predaný tovar
32€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
54 022€ 9 777€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
3€ 4€
55
646
Prijaté dary
49 545€ 505€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
3 045€ 1 578€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
4 366€ 1 750€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
33 491€ 33 402€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
192 320€ 226 065€
70
664
Prijaté členské príspevky
4 370€ 4 172€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
19 002€ 70 206€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
358 863€ 397 608€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
769 636€ 875 873€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
7 930€ 149 499€
76
591
Daň z príjmov
7 684€ 11 909€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
246€ 137 590€