Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 896 955€ 3 141 851€ 3 405 654€ 3 718 101€ 4 508 054€ 4 638 509€ 4 198 081€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 909 101 € 3 143 773 € 3 742 127 € 4 501 735 € 4 536 979 € 4 655 680 € 4 199 666 € 4 423 453 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 870 440€ 3 115 123€ 3 347 206€ 3 690 778€ 4 477 395€ 4 604 829€ 4 159 559€ 4 393 925€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 515€ 26 728€ 58 448€ 27 323€ 30 658€ 33 681€ 38 522€ 23 077€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 500€ 0€ 13 064€ 27 400€ 10 347€ 208€ 4 082€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 646€ 1 922€ 336 473€ 770 570€ 1 526€ 6 823€ 1 377€ 2 369€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 746 329 € 2 769 681 € 3 585 433 € 4 483 311 € 4 542 285 € 4 595 689 € 4 110 347 € 4 522 987 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 985 055€ 2 156 921€ 2 298 717€ 2 719 715€ 3 341 420€ 3 400 738€ 3 103 839€ 3 410 755€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43 590€ 55 210€ 46 716€ 41 989€ 59 012€ 60 712€ 79 315€ 65 403€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 112€ -2 397€ 1 278€ 378€ -3 259€ -1 017€ -7 097€
14
D.
Služby
257 255€ 309 500€ 347 599€ 264 136€ 416 235€ 441 033€ 398 828€ 297 305€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
391 059 € 415 648 € 413 781 € 498 320 € 605 121 € 592 470 € 529 605 € 541 295 €
16
E.1.
Mzdové náklady
283 502€ 295 660€ 291 623€ 335 751€ 445 378€ 435 574€ 389 159€ 398 120€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 000€ 6 500€ 6 200€ 5 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
94 557€ 101 468€ 103 863€ 126 619€ 140 279€ 136 992€ 123 080€ 127 080€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 000€ 12 020€ 12 095€ 30 750€ 13 264€ 13 704€ 11 166€ 9 895€
20
F.
Dane a poplatky
12 965€ 15 143€ 22 774€ 7 422€ 8 179€ 7 822€ 8 061€ 8 874€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 851€ 24 389€ 27 556€ 36 571€ 61 838€ 55 078€ 46 758€ 45 919€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 851€ 24 389€ 27 556€ 36 571€ 61 838€ 55 078€ 46 758€ 45 919€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 13 059€ 3 242€ 3 200€ 627€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 845€ -251 676€ 53 517€ 108 174€ 24 263€ 8 905€ -76 203€ 120 872€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 597€ 46 943€ 373 495€ 793 547€ 26 234€ 26 748€ 26 614€ 32 564€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
162 772 € 374 092 € 156 694 € 18 424 € -5 306 € 59 991 € 89 319 € -99 534 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
609 943 € 622 617 € 711 344 € 691 883 € 694 645 € 737 044 € 623 196 € 643 539 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
140 € 2 792 € 5 378 € 2 245 € 4 604 € 12 916 € 23 817 € 2 364 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
9 884€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
135 € 512 € 10 € 2 216 € 465 € 131 € 501 € 1 185 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
135€ 512€ 10€ 2 216€ 465€ 131€ 501€ 1 185€
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 2 280€ 5 368€ 29€ 4 139€ 12 785€ 13 432€ 1 179€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 852 € 3 315 € 3 168 € 18 814 € 4 007 € 4 743 € 20 866 € 13 476 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
13 277€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
11 190€ 277€ 393€ 15 892€ 320€ 520€ 1 545€ 5 699€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 662€ 3 038€ 2 775€ 2 922€ 3 687€ 4 223€ 6 044€ 7 777€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 712 € -523 € 2 210 € -16 569 € 597 € 8 173 € 2 951 € -11 112 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
147 060 € 373 569 € 158 904 € 1 855 € -4 709 € 68 164 € 92 270 € -110 646 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
22 634 € 81 397 € 38 695 € 476 € 7 232 € 2 438 € 5 029 € -6 056 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
24 913€ 91 415€ 37 396€ 3 321€ 8 275€ 3 155€ 4 400€ 161€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 279€ -10 018€ 1 299€ -2 845€ -1 043€ -717€ 629€ -6 217€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
124 426 € 292 172 € 120 209 € 1 379 € -11 941 € 65 726 € 87 241 € -104 590 €