Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 784 371€ 3 692 078€ 3 521 001€ 4 397 934€ 5 885 202€
02
501
Spotreba materiálu
2 411 184€ 2 263 274€ 2 236 106€ 2 919 281€ 3 891 049€
03
502
Spotreba energie
1 373 187€ 1 428 804€ 1 284 895€ 1 478 654€ 1 994 153€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 959 353€ 3 704 636€ 4 429 198€ 5 003 463€ 5 943 984€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 001 220€ 1 076 943€ 1 507 142€ 1 981 080€ 1 849 364€
08
512
Cestovné
158 885€ 156 246€ 159 580€ 210 907€ 217 320€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 219€ 2 283€ 2 083€ 2 504€ 0€
10
518
Ostatné služby
2 797 030€ 2 469 163€ 2 760 393€ 2 808 973€ 3 877 300€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
49 566 445€ 49 432 139€ 50 122 475€ 46 815 186€ 45 777 368€
12
521
Mzdové náklady
35 705 440€ 35 564 550€ 36 027 743€ 33 972 499€ 33 678 849€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
11 883 343€ 11 844 114€ 12 138 583€ 11 027 542€ 11 225 580€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 885 671€ 1 932 540€ 1 863 222€ 1 749 183€ 872 938€
16
528
Ostatné sociálne náklady
91 991€ 90 935€ 92 926€ 65 962€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
85 266€ 70 548€ 74 301€ 71 125€ 53 185€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
78 798€ 53 745€ 52 520€ 51 133€ 48 350€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 468€ 16 803€ 21 782€ 19 992€ 4 835€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
563 343€ 1 422 125€ 709 121€ 2 625 418€ 186 182€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 290€ 65€ 150 186€ 0€ 35 257€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 290€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
214€ 80€ 11€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 0€ 0€ 203€
26
546
Odpis pohľadávky
62 088€ 934 148€ 27 074€ 138 387€ 140 812€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
488 630€ 487 146€ 531 813€ 2 481 760€ 0€
28
549
Manká a škody
21€ 686€ 37€ 4 982€ 9 911€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
5 394 598€ 4 618 824€ 6 258 427€ 5 762 913€ 3 703 133€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 360 315€ 2 932 853€ 3 166 722€ 3 335 094€ 3 088 924€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 034 283€ 1 685 971€ 3 091 705€ 2 427 819€ 614 209€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 3 082 387€ 2 417 921€ 558 789€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 024 889€ 1 683 263€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 394€ 2 708€ 9 319€ 9 898€ 55 420€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 884€ 1 859€ 1 494€ 2 624€ 164 152€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 9€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 884€ 1 859€ 1 494€ 2 624€ 164 143€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 563 008€ 5 291 891€ 6 552 378€ 6 296 964€ 5 861 761€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 39 391€ 1 323€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
5 826 989€ 4 328 293€ 5 200 800€ 5 067 390€ 4 907 685€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
736 019€ 924 207€ 1 350 255€ 1 229 574€ 954 076€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
69 918 268€ 68 234 100€ 71 668 395€ 70 975 628€ 67 574 967€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
358 302€ 390 302€ 459 944€ 549 150€ 888 882€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
358 302€ 390 302€ 459 944€ 549 150€ 888 882€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
2 297€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
2 297€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 757 260€ 5 150 067€ 7 192 594€ 5 712 150€ 4 868 773€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
282 700€ 1 653€ 889 507€ 5 038€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 14€ 0€ 484€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 043€ 929€ 1 068€ 1 298€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 785 059€ 4 563 945€ 5 922 416€ 5 423 193€ 3 807 521€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2€ 374€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
687 457€ 583 153€ 379 603€ 282 137€ 1 061 252€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 705 187€ 3 082 387€ 2 417 921€ 558 789€ 1 397 679€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 705 187€ 3 082 387€ 2 417 921€ 558 789€ 1 397 679€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 3 082 387€ 2 417 921€ 558 789€ 1 342 980€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 683 263€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
21 924€ 0€ 0€ 0€ 54 699€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
60 774 325€ 61 273 692€ 63 199 652€ 61 514 568€ 59 069 518€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
58 342 007€ 58 336 903€ 59 874 504€ 56 175 010€ 55 660 364€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 086 131€ 2 644 323€ 3 037 427€ 5 054 257€ 3 023 626€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 5 390€ 282 758€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
5 220€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
54 493€ 3 870€ 7 842€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
16 609€ 14 292€ 10 241€ 21 834€ 30 838€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 98€ 13 645€ 1 494€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
269 865€ 274 303€ 269 541€ 244 432€ 70 437€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
68 597 371€ 69 896 448€ 73 270 112€ 68 334 657€ 66 224 852€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 320 897€ 1 662 348€ 1 601 718€ -2 640 972€ -1 350 115€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 320 897€ 1 662 348€ 1 601 718€ -2 640 972€ -1 350 115€