Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 008 766€ 5 672 105€ 5 450 273€ 5 291 175€ 5 191 452€ 4 590 535€ 3 514 262€ 3 579 662€ 2 642 402€ 2 833 042€ 2 878 293€ 2 876 613€ 3 172 654€ 3 479 168€ 3 651 962€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 154 815€ 3 656 763€ 3 632 467€ 3 691 737€ 3 786 022€ 3 334 740€ 2 223 428€ 2 359 108€ 1 497 852€ 1 617 618€ 1 748 955€ 1 800 612€ 2 014 455€ 2 291 369€ 2 602 230€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 273€ 3 827€ 7 482€ 11 241€ 3 511€ 4 716€ 0€ 0€ 0€ 395€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 273€ 3 827€ 7 482€ 11 241€ 3 511€ 4 716€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 395€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 154 815€ 3 656 763€ 3 632 467€ 3 691 737€ 3 786 022€ 3 333 467€ 2 219 601€ 2 351 626€ 1 486 611€ 1 614 108€ 1 744 239€ 1 800 612€ 2 014 455€ 2 291 369€ 2 601 835€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
904 943€ 904 943€ 904 943€ 904 943€ 904 943€ 904 943€ 904 943€ 904 943€ 904 943€ 904 943€ 936 253€ 936 253€ 936 253€ 936 253€ 936 253€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 396 531€ 2 549 004€ 2 481 077€ 2 625 100€ 2 776 372€ 2 321 936€ 1 197 436€ 1 339 564€ 461 592€ 566 745€ 681 706€ 811 024€ 984 201€ 1 206 876€ 1 430 790€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
115 557€ 173 672€ 173 059€ 135 924€ 88 274€ 74 092€ 77 322€ 70 998€ 76 271€ 69 084€ 67 949€ 29 900€ 61 678€ 112 618€ 192 803€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
10 620€ 16 344€ 25 576€ 9 970€ 16 433€ 22 896€ 5 608€ 19 711€ 34 805€ 49 901€ 34 897€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
727 164€ 12 800€ 47 812€ 15 800€ 9 600€ 34 292€ 16 411€ 9 000€ 23 435€ 23 435€ 23 435€ 32 322€ 35 622€ 41 989€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 853 318€ 2 013 851€ 1 817 180€ 1 598 685€ 1 404 341€ 1 254 167€ 1 289 787€ 1 218 641€ 1 143 120€ 1 213 612€ 1 128 006€ 1 073 605€ 1 156 096€ 1 183 404€ 1 046 233€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
658 685€ 704 981€ 688 201€ 553 156€ 524 939€ 466 539€ 486 563€ 520 255€ 454 386€ 541 476€ 488 007€ 462 883€ 485 117€ 454 203€ 448 026€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
618 935€ 668 478€ 660 117€ 525 199€ 496 681€ 439 019€ 454 897€ 491 158€ 428 890€ 515 419€ 462 857€ 431 378€ 459 780€ 430 844€ 424 766€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
2 624€ 2 286€ 1 546€ 346€ 346€ 455€ 812€ 1 145€ 3 004€ 2 423€ 3 728€ 2 369€ 2 605€ 6 259€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
7 998€ 6 118€ 5 518€ 5 184€ 6 373€ 6 423€ 5 804€ 4 936€ 7 041€ 6 705€ 6 621€ 6 166€ 6 217€ 5 048€ 3 697€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
29 129€ 30 385€ 20 280€ 21 226€ 21 539€ 20 751€ 25 407€ 23 349€ 17 310€ 16 349€ 16 106€ 21 611€ 16 751€ 15 706€ 13 304€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
199 368€ 167 320€ 148 759€ 160 185€ 151 257€ 137 511€ 144 481€ 115 167€ 131 423€ 147 578€ 137 139€ 148 862€ 162 373€ 172 623€ 176 219€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 10€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
198 468€ 167 106€ 148 349€ 159 684€ 150 757€ 136 597€ 143 341€ 114 837€ 130 633€ 147 478€ 137 039€ 148 749€ 162 273€ 172 487€ 176 124€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
200€ 200€ 200€ 100€ 300€ 100€ 220€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 83€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
700€ 14€ 210€ 400€ 200€ 814€ 920€ 230€ 690€ 0€ 13€ 0€ 26€ 12€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
995 265€ 1 141 550€ 980 220€ 885 344€ 728 145€ 650 116€ 658 743€ 583 219€ 557 312€ 524 558€ 502 860€ 461 860€ 508 605€ 556 578€ 421 988€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
12 910€ 17 776€ 15 810€ 10 551€ 7 799€ 20 254€ 7 478€ 7 870€ 5 286€ 11 993€ 45 567€ 4 717€ 3 524€ 6 372€ 4 827€
087
2.
Ceniny (213)
14€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 58€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
982 354€ 1 123 774€ 964 410€ 874 778€ 720 346€ 629 862€ 651 265€ 575 349€ 551 896€ 512 435€ 457 164€ 457 013€ 504 951€ 550 148€ 417 161€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
633€ 1 491€ 625€ 754€ 1 089€ 1 628€ 1 047€ 1 913€ 1 431€ 1 811€ 1 332€ 2 396€ 2 104€ 4 394€ 3 499€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
633€ 1 450€ 585€ 713€ 1 048€ 1 628€ 1 047€ 1 913€ 1 431€ 1 811€ 1 332€ 2 396€ 2 104€ 4 394€ 3 499€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
41€ 41€ 41€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 008 766€ 5 672 105€ 5 450 273€ 5 291 175€ 5 191 452€ 4 590 535€ 3 514 262€ 3 579 662€ 2 642 402€ 2 833 042€ 2 878 293€ 2 876 613€ 3 172 654€ 3 479 168€ 3 651 962€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
342 895€ 410 137€ 404 546€ 370 403€ 489 342€ 427 312€ 460 224€ 499 087€ 399 499€ 501 339€ 419 919€ 407 133€ 447 931€ 415 118€ 419 652€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
342 895€ 410 137€ 404 546€ 370 403€ 489 342€ 427 312€ 460 224€ 499 087€ 399 499€ 501 339€ 419 919€ 407 133€ 447 931€ 415 118€ 419 652€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
410 137€ 406 099€ 370 403€ 488 525€ 433 287€ 461 032€ 502 787€ 400 245€ 501 186€ 419 744€ 408 211€ 441 433€ 407 297€ 423 968€ 379 271€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-67 242€ 4 038€ 34 143€ -118 121€ 56 055€ -33 720€ -42 563€ 98 843€ -101 687€ 81 595€ 11 709€ -34 300€ 40 633€ -8 849€ 40 382€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 355 025€ 4 971 054€ 4 800 013€ 4 764 920€ 4 701 193€ 4 162 406€ 3 053 524€ 3 080 060€ 2 242 606€ 2 331 400€ 2 458 071€ 2 469 322€ 2 724 618€ 3 064 050€ 3 232 310€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 665€ 25 270€ 16 779€ 16 757€ 13 674€ 23 767€ 13 726€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
7 665€ 25 270€ 16 779€ 16 757€ 13 674€ 23 767€ 13 726€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
4 253 336€ 3 791 275€ 3 768 078€ 3 841 525€ 3 925 578€ 3 458 832€ 2 352 518€ 2 466 769€ 1 620 251€ 1 753 154€ 1 872 624€ 1 934 563€ 2 168 613€ 2 455 417€ 2 768 610€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
198 468€ 167 106€ 148 349€ 159 684€ 150 757€ 136 597€ 143 341€ 114 837€ 130 633€ 147 478€ 137 039€ 148 749€ 162 273€ 172 487€ 176 124€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
4 054 868€ 3 624 170€ 3 619 729€ 3 681 841€ 3 774 821€ 3 322 235€ 2 209 177€ 2 351 931€ 1 489 618€ 1 605 676€ 1 735 585€ 1 785 814€ 2 006 340€ 2 282 929€ 2 592 486€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
10 229€ 11 366€ 8 683€ 3 927€ 2 801€ 3 780€ 8 190€ 2 385€ 4 593€ 1 794€ 693€ 2 821€ 4 298€ 3 707€ 4 643€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
8 000€ 8 000€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 229€ 3 366€ 2 683€ 3 927€ 2 801€ 3 780€ 8 190€ 2 385€ 4 593€ 1 794€ 693€ 2 821€ 4 298€ 3 707€ 4 643€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 091 460€ 1 168 413€ 1 023 252€ 919 468€ 772 814€ 699 794€ 692 816€ 610 907€ 610 097€ 551 182€ 567 976€ 515 182€ 538 033€ 581 159€ 445 331€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
114 782€ 76 039€ 51 394€ 36 377€ 46 075€ 52 433€ 40 950€ 31 025€ 53 627€ 28 739€ 64 349€ 40 212€ 35 607€ 30 910€ 30 960€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
4 147€ 16 495€ 9 873€ 8 388€ 5 903€ 4 807€ 4 678€ 4 652€ 4 263€ 5 253€ 6 051€ 4 065€ 5 900€ 4 465€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 207€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
150 730€ 140 852€ 137 447€ 165 956€ 122 689€ 112 987€ 84 947€ 80 157€ 97 483€ 73 062€ 76 443€ 252 367€ 263 584€ 271 612€ 199 521€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
442 154€ 497 227€ 438 892€ 367 349€ 308 254€ 276 571€ 296 164€ 260 482€ 241 628€ 236 584€ 223 149€ 35 440€ 42 831€ 61 891€ 54 678€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 469€ 1 867€ 143€ 1 458€ 1 204€ 126€ 194€ 76€ 84€ 68€ 838€ 95€ 72€ 54€ 82€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
315 685€ 364 198€ 307 434€ 278 708€ 237 562€ 210 638€ 220 053€ 195 691€ 178 532€ 175 658€ 162 712€ 149 215€ 158 550€ 170 281€ 129 565€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
65 641€ 84 083€ 71 448€ 59 748€ 48 642€ 41 136€ 45 700€ 38 797€ 34 091€ 32 808€ 35 231€ 31 803€ 33 325€ 40 305€ 26 060€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
310 846€ 290 914€ 245 714€ 155 852€ 917€ 817€ 515€ 515€ 298€ 303€ 303€ 158€ 105€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
310 846€ 290 914€ 245 714€ 155 852€ 917€ 817€ 515€ 515€ 298€ 303€ 303€ 158€ 105€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€