Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa finančnej kontroly Košice [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
94 336€ 98 793€ 86 339€ 85 341€ 87 174€ 73 995€ 115 897€ 83 150€
02
501
Spotreba materiálu
75 116€ 79 483€ 71 532€ 53 657€ 65 859€ 54 706€ 101 267€ 64 671€
03
502
Spotreba energie
19 220€ 19 310€ 14 807€ 31 685€ 21 315€ 19 289€ 14 630€ 18 480€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
79 278€ 96 162€ 65 020€ 85 238€ 72 694€ 97 313€ 134 262€ 143 666€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 728€ 13 210€ 9 958€ 37 618€ 15 686€ 11 399€ 19 578€ 15 914€
08
512
Cestovné
31 661€ 47 037€ 25 627€ 17 801€ 19 896€ 53 443€ 57 791€ 48 014€
09
513
Náklady na reprezentáciu
452€ 515€ 362€ 362€ 361€ 362€ 668€ 664€
10
518
Ostatné služby
35 437€ 35 400€ 29 073€ 29 457€ 36 751€ 32 109€ 56 225€ 79 074€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 472 067€ 1 381 110€ 1 219 065€ 1 130 283€ 977 608€ 1 057 686€ 1 075 311€ 928 631€
12
521
Mzdové náklady
1 030 560€ 978 498€ 857 736€ 796 154€ 692 343€ 751 097€ 778 714€ 670 034€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
359 452€ 339 250€ 299 312€ 270 377€ 238 665€ 252 425€ 261 417€ 239 253€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 379€ 13 391€ 11 473€ 10 795€ 10 661€ 11 562€ 12 007€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
65 675€ 49 971€ 50 543€ 52 957€ 35 939€ 42 602€ 23 174€ 19 345€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 506€ 1 406€ 1 270€ 1 256€ 1 511€ 1 394€ 1 401€ 1 840€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 506€ 1 406€ 1 270€ 1 256€ 1 511€ 1 394€ 1 401€ 1 840€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 542 291€ 66 205€ 196 758€ 108 314€ 2 566 539€ 15 029€ 117 179€ 108 671€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
6 542 232€ 66 145€ 196 555€ 108 314€ 2 566 191€ 14 492€ 116 697€ 108 306€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
182€ 0€ 349€ 464€ 327€ 365€
28
549
Manká a škody
59€ 22€ 0€ 0€ 72€ 155€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 477 081€ 6 838 783€ 283 736€ 1 910 964€ 171 721€ 48 850€ 71 019€ 129 304€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 272€ 42 685€ 39 880€ 41 703€ 159 332€ 35 123€ 46 819€ 112 813€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 437 809€ 6 796 098€ 243 856€ 1 869 261€ 12 389€ 13 726€ 24 199€ 16 491€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 065€ 17 114€ 12 389€ 13 726€ 24 199€ 16 491€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 437 809€ 6 796 098€ 221 791€ 1 852 147€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 794€ 2 550€ 4 393€ 6 491€ 9 680€ 10 236€ 10 450€ 8 464€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 12€ 1€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 794€ 2 550€ 4 393€ 6 491€ 9 680€ 10 236€ 10 438€ 8 463€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 812 459€ -4 818 908€ 288 078€ -1 525 124€ 5 021 219€ 257 421€ 1 419 244€ 930 849€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
67 559€ 35 037€ 61 496€ 49 205€ 85 975€ 81 252€ 52 165€ 59 494€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
4 744 901€ -4 853 945€ 226 582€ -1 574 329€ 4 935 244€ 176 169€ 1 367 079€ 871 354€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
15 481 812€ 3 666 102€ 2 144 659€ 1 802 761€ 8 908 146€ 1 561 923€ 2 944 762€ 2 334 576€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 183€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 183€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 011 536€ 1 980 187€ 392 036€ 327 120€ 6 179 589€ 260 311€ 1 427 927€ 963 058€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 6 074€ 700€ 33€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
981 424€ 1 976 226€ 391 851€ 324 249€ 6 172 824€ 254 970€ 1 424 582€ 929 920€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
30 112€ 3 961€ 185€ 2 871€ 691€ 4 641€ 3 313€ 33 139€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 294 928€ 88 615€ 134 568€ 12 389€ 13 726€ 24 199€ 16 491€ 15 372€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 294 928€ 88 615€ 134 568€ 12 389€ 13 726€ 24 199€ 16 491€ 15 372€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 065€ 17 114€ 12 389€ 13 726€ 24 199€ 16 491€ 15 372€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 294 928€ 66 551€ 117 454€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 698 216€ 1 625 769€ 1 428 558€ 1 355 233€ 1 317 080€ 1 274 993€ 1 384 517€ 1 250 794€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 629 479€ 1 583 084€ 1 388 677€ 1 313 530€ 1 157 748€ 1 239 869€ 1 337 543€ 1 137 609€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
39 272€ 42 685€ 39 880€ 41 703€ 159 332€ 35 123€ 46 975€ 113 185€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
29 465€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
9 004 680€ 3 694 572€ 1 955 161€ 1 694 742€ 7 510 395€ 1 559 503€ 2 828 936€ 2 229 407€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-6 477 131€ 28 470€ -189 498€ -108 020€ -1 397 751€ -2 420€ -115 826€ -105 169€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-6 477 131€ 28 470€ -189 498€ -108 020€ -1 397 751€ -2 420€ -115 826€ -105 169€