Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akzent Media spol.s.r.o. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 9 367€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 9 367€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 042 424 € 13 242 748 € 13 341 545 € 14 682 815 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 042 424€ 13 242 748€ 13 341 545€ 14 682 815€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 220 654 € 9 558 003 € 9 744 792 € 9 909 987 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
537 135€ 449 179€ 513 649€ 647 262€
10
B.2
Služby
6 683 519€ 9 108 824€ 9 231 143€ 9 262 725€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 821 770 € 3 684 745 € 3 596 753 € 4 772 828 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 208 582 € 1 328 407 € 1 304 470 € 1 365 961 €
13
C.1
Mzdové náklady
699 102€ 1 092 868€ 1 075 400€ 1 136 555€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
193 293€ 219 594€ 214 995€ 215 889€
16
C.4
Sociálne náklady
316 187€ 15 945€ 14 075€ 13 517€
17
D
Dane a poplatky
54 415€ 35 063€ 24 514€ 17 319€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 920 169€ 2 439 810€ 2 562 994€ 2 824 220€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
44 627€ 35 200€ 28 420€ 30 679€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
429€ 897€ 16 075€ 23 662€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
145 112€ 43 511€ 13 515€ 11 809€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 802 208€ 23 970€ 24 180€ 76 370€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
179 972€ 115 594€ 142 661€ 106 728€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 840 074 € -219 367 € -414 876 € 530 178 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
23€ 21€ 109€ 37€
39
N
Nákladové úroky
439 998€ 369 867€ 492 154€ 550 068€
40
XI.
Kurzové zisky
302€ 20€ 0€
41
O
Kurzové straty
21€ 0€ 32€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 600€ 2 581€ 2 020€ 137 546€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-442 273 € -372 448 € -494 045 € -687 609 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 282 347 € -591 815 € -908 921 € -157 431 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-497 881 € 221 883 € -85 749 € 57 604 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4€ 4€ 20€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-497 885€ 221 879€ -85 749€ 57 604€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 784 466 € -813 698 € -823 172 € -215 035 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 282 347 € -591 815 € -908 921 € -157 431 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 784 466 € -813 698 € -823 172 € -215 035 €