Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
44 749€ 49 724€
02
502
Spotreba energie
41 666€ 43 303€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
7 591€ 10 099€
05
512
Cestovné
5 335€ 2 403€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 450€
07
518
Ostatné služby
88 479€ 41 012€
08
521
Mzdové náklady
88 639€ 49 860€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
27 670€ 12 593€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 774€ 1 323€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
180€ 180€
14
532
Daň z nehnuteľností
8 722€ 8 722€
15
538
Ostatné dane a poplatky
134€ 40€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
7 908€
22
547
Osobitné náklady
52 692€ 44 164€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
76 498€ 47 254€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
276 334€ 229 111€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 659 186€ 5 114€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 010 520€ 16 618€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
10 471€ 1 005€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 404 092€ 570 435€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
5 195€ 395€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
1 207 313€ 446 578€
56
647
Osobitné výnosy
78 415€ 82 061€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
32 762€ 111 210€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 822 040€ 63 027€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
2 100€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
57 225€ 52 581€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
13 104€ 10 440€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
80 565€ 24 127€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
245€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
129 327€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 428 291€ 790 419€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-975 801€ 219 985€
76
591
Daň z príjmov
36 855€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-1 012 656€ 219 985€