Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia, Slovenská provinčná delegatúra

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
32 133€ 18 063€
02
502
Spotreba energie
41 689€ 39 814€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
27 418€ 43 813€
05
512
Cestovné
220€ 57€
06
513
Náklady na reprezentáciu
27 784€ 30 112€
07
518
Ostatné služby
167 962€ 159 703€
08
521
Mzdové náklady
122 554€ 107 467€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
38 399€ 33 884€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 518€ 1 663€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
186€ 234€
14
532
Daň z nehnuteľností
32 053€ 32 409€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 553€ 2 626€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
10€
17
542
Ostatné pokuty a penále
147€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
925€ 723€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
32 489€ 47 557€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
7 796€
24
549
Iné ostatné náklady
38 333€ 31 246€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
312 284€ 319 530€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 201€ 530€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
5 000€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
906 643€ 869 441€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
510 376€ 577 139€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
4 036€ 38 285€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
50 669€ 4 315€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 805€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
13 714€ 47 429€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
37 905€ 23 441€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
9 869€ 30 262€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
869€ 19 982€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
627 437€ 753 659€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-279 206€ -115 782€
76
591
Daň z príjmov
8 224€ 17 759€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-287 430€ -133 541€