Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FLEXICO, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 742 € 7 264 € 2 929 € 8 006 € 14 294 € 18 503 € 4 963 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 696 € 6 786 € 11 876 € 16 966 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 696 € 6 786 € 11 876 € 16 966 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 696€ 6 786€ 11 876€ 16 966€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 742 € 7 264 € 1 233 € 1 220 € 2 418 € 1 537 € 4 963 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
300 € 50 € 174 € 75 € 32 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
50€ 174€ 75€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
300€ 32€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 442 € 7 214 € 1 233 € 1 220 € 2 244 € 1 462 € 4 931 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 442€ 7 214€ 1 233€ 1 220€ 2 244€ 1 462€ 4 931€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 742 € 7 264 € 2 929 € 8 006 € 14 294 € 18 503 € 4 963 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 135 € -1 552 € -1 793 € -2 706 € -4 218 € -5 726 € -6 979 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 258 € -8 499 € -9 412 € -10 924 € -12 432 € -13 685 € -15 555 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
417 € 241 € 913 € 1 512 € 1 508 € 1 253 € 1 870 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 877 € 8 816 € 4 722 € 10 712 € 18 512 € 24 229 € 11 942 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 877 € 8 816 € 4 722 € 10 712 € 18 512 € 24 229 € 11 942 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
491€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 500€ 8 500€ 4 000€ 10 000€ 17 800€ 23 500€ 11 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
377€ 316€ 722€ 712€ 712€ 729€ 451€