Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
0€ 0€ 92€ 312 247€ 6 634 861€
02
501
Spotreba materiálu
0€ 0€ 0€ 2 283€ 2 961 864€
03
502
Spotreba energie
0€ 0€ 92€ 130 920€ 771 431€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 179 044€ 2 901 566€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
12 168€ 0€ 0€ 1 928€ 11 917€ 732 453€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 2€ 468€ 304 441€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 34€ 229€ 7 086€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
12 168€ 0€ 0€ 1 892€ 11 220€ 420 926€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 174€ 3 844€ 0€ 13 559€ 19 715€ 6 616 721€
12
521
Mzdové náklady
6 796€ 3 452€ 0€ 12 729€ 17 766€ 4 904 586€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 379€ 392€ 0€ 815€ 1 902€ 1 591 520€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 4 787€
15
527
Zákonné sociálne náklady
0€ 0€ 15€ 47€ 115 828€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
745€ 133 354€ 308 025€ 162 831€ 71 468€ 63 750€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 46€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 23 789€
20
538
Ostatné dane a poplatky
745€ 133 354€ 308 025€ 162 831€ 71 422€ 39 961€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
113 656€ 1 575 547€ 903 979€ 113 355€ 1 373 847€ 554 254€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 96 906€ 487€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 3 112€ 153 989€ 7 345€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 707€ 317 148€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
65 305€ 1 570 472€ 903 979€ 12 384€ 1 217 824€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
501€ 5 075€ 0€ 20€ 0€ 37 818€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
47 850€ 0€ 0€ 932€ 840€ 191 444€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 500€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
54 974€ 0€ 0€ 344 050€ 6 089 138€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 342 924€ 5 621 395€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
54 974€ 0€ 0€ 1 126€ 467 744€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 417 720€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 967€ 0€ 0€ 1 126€ 50 024€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
49 007€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
73 884€ 326 777€ 0€ 46 050€ 2 854€ 13 385€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
73 884€ 326 777€ 0€ 45 719€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 4€ 540€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
0€ 0€ 331€ 2 850€ 12 845€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 142€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 142€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
209 628€ 2 094 496€ 1 212 004€ 337 814€ 2 136 097€ 20 704 702€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 110 630€ 253 581€ 12 809 119€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 110 630€ 74 537€ 9 396 857€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 179 044€ 3 412 262€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 65 341€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 5 172€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 60 169€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
312 675€ 0€ 0€ 464 230€ 163 418€ 347 118€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 3 112€ 153 989€ 45 371€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 96€ 75€ 47 481€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 29€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
312 675€ 0€ 0€ 461 021€ 9 354€ 254 237€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
49 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365 833€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
49 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365 833€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 365 833€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
501€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
49 007€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 5€ 129€ 1 127€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 5€ 96€ 800€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 33€ 328€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 57 587€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 57 587€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 257 750€ 5 551 528€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 234 770€ 5 508 704€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 27 029€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 22 979€ 15 795€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
362 184€ 0€ 0€ 574 864€ 674 878€ 19 197 655€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
152 556€ -2 094 496€ -1 212 004€ 237 050€ -1 461 219€ -1 507 047€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 12€ 66 498€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
152 556€ -2 094 496€ -1 212 004€ 237 049€ -1 461 232€ -1 573 545€