Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
42 335 258€ 39 409 401€ 37 073 092€ 37 766 708€ 36 744 099€ 40 072 782€ 41 772 407€ 41 589 277€ 41 710 888€ 40 130 580€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
63 807€ 11 356€ 147 816€ 429 208€ 852 811€ 1 423 857€ 2 158 011€ 2 012 915€ 1 846 253€ 1 218 538€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
62 604€ 8 543€ 143 393€ 423 175€ 845 168€ 1 421 898€ 2 147 694€ 1 995 632€ 1 820 572€ 1 123 933€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
1 203€ 2 813€ 4 423€ 6 033€ 7 643€ 1 958€ 10 318€ 17 284€ 25 681€ 33 795€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60 811€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
42 271 450€ 39 398 044€ 36 925 275€ 37 337 500€ 35 891 288€ 38 648 926€ 39 614 396€ 39 576 362€ 39 864 635€ 38 912 042€
010
 
Pozemky (031)
7 959 889€ 7 993 023€ 7 993 360€ 7 967 102€ 7 967 102€ 8 651 275€ 8 635 289€ 8 631 859€ 8 519 425€ 8 479 939€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
47 670€ 47 670€ 47 670€ 47 670€ 47 670€ 246€ 246€ 246€ 246€ 246€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
28 745 029€ 28 495 899€ 27 706 418€ 26 398 171€ 25 695 763€ 25 535 325€ 25 361 018€ 25 092 715€ 25 083 530€ 24 457 696€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
786 071€ 651 036€ 860 614€ 1 041 368€ 1 902 535€ 3 112 974€ 4 566 742€ 4 934 880€ 5 524 736€ 4 172 317€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
51 071€ 83 764€ 131 083€ 98 678€ 98 999€ 85 340€ 118 550€ 36 854€ 50 008€ 34 904€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
4 681 720€ 2 126 652€ 186 130€ 1 784 511€ 179 219€ 1 263 765€ 932 551€ 879 808€ 686 690€ 1 766 939€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
18 193 076€ 19 907 850€ 16 945 320€ 15 174 032€ 15 690 278€ 15 647 981€ 12 241 978€ 11 171 242€ 13 850 671€ 15 427 075€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
92 672€ 97 853€ 86 440€ 85 232€ 91 263€ 113 991€ 113 301€ 104 002€ 109 903€ 115 678€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
61 912€ 75 028€ 68 589€ 71 661€ 81 310€ 103 027€ 104 535€ 101 081€ 109 903€ 115 678€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
30 761€ 22 826€ 17 850€ 13 570€ 9 953€ 10 964€ 8 766€ 2 921€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
187 641€ 158 763€ 137 873€ 133 719€ 40 523€ 44 335€ 416 616€ 222 323€ 280 859€ 2 983 303€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
55 391€ 46 625€ 57 530€ 59 147€ 38 525€ 38 779€ 49 144€ 34 459€ 52 521€ 90 900€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
129 144€ 109 932€ 72 494€ 72 240€ 0€ 385€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 5 424€ 0€ 0€ 3 368€ 0€ 5 834€ 2 874€ 759 747€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 360 000€ 165 540€ 216 137€ 2 130 736€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
3 107€ 2 207€ 2 426€ 2 332€ 1 997€ 1 803€ 7 472€ 16 489€ 9 326€ 1 919€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
17 912 762€ 19 651 234€ 16 721 006€ 14 955 081€ 15 558 493€ 15 489 654€ 11 712 061€ 10 844 917€ 13 459 909€ 12 328 094€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ 0€ 0€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
17 912 762€ 19 651 234€ 16 721 006€ 14 955 081€ 15 558 493€ 15 489 654€ 11 711 877€ 10 844 917€ 13 459 909€ 12 328 094€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
128 164€ 105 187€ 100 312€ 101 436€ 96 263€ 78 052€ 74 385€ 83 374€ 51 515€ 49 400€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
109 164€ 88 427€ 94 035€ 93 267€ 81 820€ 69 607€ 67 047€ 35 982€ 44 280€ 40 625€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
19 000€ 16 761€ 6 277€ 8 169€ 14 443€ 8 445€ 7 339€ 47 392€ 7 235€ 8 774€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
60 656 497€ 59 422 438€ 54 118 723€ 53 042 175€ 52 530 641€ 55 798 815€ 54 088 771€ 52 843 893€ 55 613 073€ 55 607 054€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
37 827 331€ 37 302 891€ 36 131 476€ 35 838 903€ 36 094 859€ 37 107 964€ 35 888 415€ 35 205 375€ 34 995 083€ 34 289 714€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
32 953 935€ 33 138 675€ 32 696 354€ 32 704 499€ 32 802 715€ 33 474 616€ 33 132 575€ 32 785 648€ 33 014 654€ 32 937 967€
063
 
Základné imanie (411)
24 651 489€ 24 471 935€ 24 876 829€ 24 852 694€ 24 902 421€ 26 023 633€ 25 920 822€ 26 043 635€ 26 319 992€ 26 596 103€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
492 028€ 676 768€ 259 581€ 267 725€ 365 941€ 1 037 842€ 695 802€ 348 874€ 577 881€ 501 193€
065
 
Fond reprodukcie (413)
7 810 418€ 7 989 972€ 7 559 945€ 7 584 079€ 7 534 352€ 6 413 141€ 6 515 951€ 6 393 138€ 6 116 781€ 5 840 671€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
2 854 014€ 2 542 421€ 2 440 937€ 2 424 214€ 2 436 530€ 2 080 240€ 1 979 930€ 1 959 629€ 739 703€ 496 092€
069
 
Rezervný fond (421)
2 572 805€ 2 275 638€ 2 162 041€ 2 162 041€ 2 162 041€ 1 810 778€ 1 711 481€ 1 696 774€ 457 172€ 218 449€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
281 209€ 266 783€ 278 896€ 262 173€ 274 489€ 269 462€ 268 449€ 262 855€ 282 531€ 277 644€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 323 031€ 878 878€ 710 191€ 855 615€ 1 200 347€ 674 952€ 444 657€ 0€ 615 693€ 258 847€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
696 350€ 742 917€ 283 994€ -145 424€ -344 732€ 878 156€ 331 254€ 460 099€ 625 033€ 596 808€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 509 286€ 2 621 116€ 2 528 326€ 2 611 989€ 2 260 958€ 3 011 746€ 653 444€ 949 259€ 2 262 481€ 6 043 493€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
411 826€ 464 157€ 554 509€ 493 491€ 480 375€ 430 944€ 357 925€ 424 146€ 447 465€ 487 256€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
411 826€ 464 157€ 554 509€ 493 491€ 480 375€ 430 944€ 357 925€ 424 146€ 447 465€ 487 256€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
75 287€ 28 254€ 31 553€ 72 089€ 72 305€ 48 722€ 24 140€ 3 445€ 27 453€ 28 320€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
75 287€ 28 254€ 21 553€ 52 089€ 72 305€ 48 722€ 24 140€ 3 445€ 27 453€ 28 320€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 10 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 022 172€ 2 128 705€ 1 942 264€ 2 046 410€ 1 708 279€ 2 532 080€ 271 379€ 521 667€ 1 787 563€ 5 527 918€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
903 356€ 143 484€ 240 686€ 350 929€ 171 072€ 363 560€ 193 734€ 515 425€ 309 802€ 3 311 604€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 072 846€ 963 370€ 908 129€ 838 524€ 852 109€ 824 076€ 2 530€ 2 752€ 826 024€ 854 345€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
705 401€ 596 962€ 592 620€ 548 352€ 527 472€ 509 314€ 948€ 750€ 494 450€ 466 268€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
304 941€ 348 861€ 168 318€ 293 662€ 143 433€ 131 593€ 21 422€ 2 047€ 119 600€ 885 594€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
35 627€ 76 029€ 32 511€ 14 943€ 14 193€ 703 538€ 52 746€ 694€ 37 688€ 10 107€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
19 319 880€ 19 498 431€ 15 458 922€ 14 591 283€ 14 174 823€ 15 679 105€ 17 546 912€ 16 689 259€ 18 355 509€ 15 273 847€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
21 244€ 11 249€ 13 627€ 5 979€ 17 316€ 10 936€ 22 925€ 31 104€ 53 869€ 2 015€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
19 298 636€ 19 487 182€ 15 445 295€ 14 585 304€ 14 157 508€ 15 668 169€ 17 523 987€ 16 658 155€ 18 301 641€ 15 271 832€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
60 656 497€ 59 422 438€ 54 118 723€ 53 042 175€ 52 530 641€ 55 798 815€ 54 088 771€ 52 843 893€ 55 613 073€ 55 607 054€