Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"IS DIVIDEND, a.s."

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 897 829 € 2 900 131 € 2 900 131 € 2 900 132 € 2 900 133 € 2 900 133 € 3 653 362 € 3 653 362 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
397 782 € 397 782 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
749 € 749 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
749€ 749€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
397 033 € 397 033 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
397 033€ 397 033€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 897 829 € 2 900 131 € 2 900 131 € 2 900 132 € 2 900 133 € 2 900 133 € 3 255 580 € 3 255 580 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 897 829 € 2 897 829 € 2 897 829 € 2 897 830 € 2 897 829 € 2 897 829 € 3 253 276 € 3 253 276 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 897 829€ 2 897 829€ 2 897 829€ 2 897 830€ 2 897 829€ 2 897 829€ 2 897 829€ 2 897 829€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
355 447€ 355 447€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 302 € 2 302 € 2 302 € 2 304 € 2 304 € 2 304 € 2 304 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 302€ 2 302€ 2 302€ 2 304€ 2€ 2€ 2€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 302€ 2 302€ 2 302€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 897 829 € 2 900 131 € 2 900 131 € 2 900 132 € 2 900 133 € 2 900 133 € 3 653 362 € 3 653 362 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 348 121 € 1 351 114 € 1 351 756 € 1 352 238 € 1 352 513 € 1 352 993 € 2 106 222 € 2 106 222 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 833 566 € 2 833 566 € 2 833 566 € 2 833 566 € 2 833 566 € 2 833 566 € 2 833 566 € 2 833 566 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 833 566€ 2 833 566€ 2 833 566€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-453 254 € -453 254 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-453 254€ -453 254€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
327 126 € 327 126 € 327 126 € 327 126 € 327 126 € 327 126 € 327 126 € 327 126 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
327 126€ 327 126€ 327 126€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 809 578 € -1 808 936 € -1 808 454 € -1 808 179 € -1 807 699 € -601 216 € -601 216 € -600 818 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
349€ 349€ 350€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-601 565€ -601 565€ -601 168€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 993 € -642 € -482 € -275 € -480 € -1 206 483 € -398 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 549 708 € 1 549 017 € 1 548 375 € 1 547 894 € 1 547 620 € 1 547 140 € 1 547 140 € 1 547 140 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
208 € 208 € 208 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
208€ 208€ 208€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 544 095 € 1 544 807 € 1 546 716 € 1 546 717 € 1 546 923 € 1 546 235 € 1 546 235 € 1 546 235 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
828€ 1 540€ 2 969€ 2 970€ 2 969€ 2 969€ 2 969€ 2 969€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 543 267€ 1 543 267€ 208€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 543 747€ 1 543 747€ 1 543 746€ 1 543 266€ 1 543 266€ 1 543 266€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 613€ 4 210€ 1 659€ 1 177€ 697€ 697€ 697€ 697€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]