Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
121 167€ 2 462€
02
502
Spotreba energie
565€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
24€
05
512
Cestovné
4 850€ 1 074€
06
513
Náklady na reprezentáciu
8 506€ 705€
07
518
Ostatné služby
696 828€ 271 472€
08
521
Mzdové náklady
1 246 454€ 139 332€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
403 560€ 46 670€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
41 984€ 2 612€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
37€ 43€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
139€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
192€ 6€
20
545
Kurzové straty
51€ 157€
21
546
Dary
205€
22
547
Osobitné náklady
12€
23
548
Manká a škody
317€
24
549
Iné ostatné náklady
2 144€ 1 297€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 692€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
38 071€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
9 231€ 1 552€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
19 676€ 13 826€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 593 695€ 483 248€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
98 080€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
25€ 35€
55
646
Prijaté dary
52 305€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 198€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
2 379 732€ 307 509€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
20 000€ 15 070€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
55 126€ 52 791€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
38 593€ 20 612€
73
691
Dotácie
15 860€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 562 840€ 494 097€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-30 855€ 10 849€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-30 855€ 10 849€