Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
41 288€ 31 643€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
1 611€ 8 483€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 484€ 2 537€
05
512
Cestovné
59 237€ 34 720€
06
513
Náklady na reprezentáciu
14 227€ 7 487€
07
518
Ostatné služby
1 244 851€ 1 121 338€
08
521
Mzdové náklady
363 221€ 297 680€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
126 443€ 101 244€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
11 469€ 8 791€
12
528
Ostatné sociálne náklady
2 148€ 1 385€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
370€ 331€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
0€
20
545
Kurzové straty
6€
21
546
Dary
1 316€ 450€
22
547
Osobitné náklady
386€ 100€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
3 304€ 2 870€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 399€ 10 524€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
3 436€ 4 528€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
3 085€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
9 466€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 886 197€ 1 646 663€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
7 574€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 885€ 21 133€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
151€ 151€
54
645
Kurzové zisky
0€
55
646
Prijaté dary
2 370€ 2 753€
56
647
Osobitné výnosy
280€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
249€ 322€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
4 338€ 5 166€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
39 203€ 7 794€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 511 797€ 1 431 763€
70
664
Prijaté členské príspevky
140€ 140€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
378 296€ 328 464€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
3 436€ 4 528€
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 942 144€ 1 809 788€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
55 947€ 163 125€
76
591
Daň z príjmov
134€ 1 957€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
55 813€ 161 168€