Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Geis SK s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 573 020 € 15 398 926 € 13 508 242 € 12 215 381 € 9 574 749 € 9 508 757 € 8 009 164 € 7 028 755 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 461 327 € 1 769 408 € 1 943 486 € 2 300 550 € 2 176 167 € 2 471 211 € 2 368 726 € 2 258 282 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
906 413 € 1 000 991 € 1 072 024 € 1 153 018 € 1 251 888 € 1 359 070 € 1 444 585 € 1 553 303 €
005
A.I.2
Software
30 093€ 45 006€ 36 373€ 37 702€ 56 907€ 84 423€ 90 273€ 119 326€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
876 320€ 955 985€ 1 035 651€ 1 115 316€ 1 194 981€ 1 274 647€ 1 354 312€ 1 433 977€
007
A.I.4
Goodwill
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
554 914 € 768 417 € 871 462 € 1 147 532 € 924 279 € 1 112 141 € 924 141 € 704 979 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
7 700€ 8 821€ 9 940€ 11 061€ 12 180€ 13 300€ 3 491€ 3 742€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
547 214€ 727 060€ 859 883€ 1 134 464€ 907 319€ 973 220€ 877 833€ 488 852€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 536€ 1 639€ 2 007€ 4 780€ 125 621€ 42 817€ 212 385€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 984 119 € 13 484 295 € 11 451 432 € 9 811 540 € 7 286 783 € 6 841 056 € 5 558 041 € 4 733 382 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
31 333 € 35 128 € 35 008 € 29 314 € 25 126 € 19 093 € 21 284 € 33 579 €
032
B.I.1
Materiál
31 333€ 35 128€ 35 008€ 29 314€ 25 126€ 19 093€ 21 284€ 33 579€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
387 180 € 395 343 € 236 044 € 214 681 € 132 338 € 15 747 € 22 581 € 79 449 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
82 191€ 82 190€ 82 190€ 88 790€ 102 827€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
220 000€ 220 000€ 70 000€ 76 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
84 989€ 93 153€ 83 854€ 49 891€ 29 511€ 15 747€ 22 581€ 79 449€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 014 780 € 4 215 595 € 3 578 252 € 3 301 436 € 3 371 337 € 3 719 863 € 3 020 029 € 2 269 944 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 777 673€ 3 942 239€ 3 328 193€ 3 049 144€ 3 132 130€ 3 464 516€ 2 728 891€ 2 268 008€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
230 000€ 230 000€ 230 000€ 230 000€ 230 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
230 000€ 230 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 213€ 41 075€ 16 109€ 14 536€ 17 908€ 56 737€ 6€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 894€ 2 281€ 3 950€ 7 756€ 9 207€ 7 439€ 4 401€ 1 930€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 550 826 € 8 838 229 € 7 602 128 € 6 266 109 € 3 757 982 € 3 086 353 € 2 494 147 € 2 350 410 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 232€ 23 880€ 27 652€ 5 845€ 18 104€ 4 364€ 3 277€ 2 847€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 545 594€ 8 814 349€ 7 574 476€ 6 260 264€ 3 739 878€ 3 081 989€ 2 490 870€ 2 347 563€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
127 574 € 145 223 € 113 324 € 103 291 € 111 799 € 196 490 € 82 397 € 37 091 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14 650€ 24 565€ 11 011€ 479€ 5 617€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106 506€ 120 658€ 102 313€ 90 766€ 102 023€ 177 977€ 23 355€ 14 456€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 418€ 12 046€ 4 159€ 18 513€ 59 042€ 22 635€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 573 020 € 15 398 926 € 13 508 242 € 12 215 381 € 9 574 749 € 9 508 757 € 8 009 164 € 7 028 755 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 803 495 € 10 715 402 € 9 278 754 € 7 637 204 € 6 126 036 € 5 014 860 € 4 258 218 € 3 678 761 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 663 015 € 1 663 015 € 1 663 015 € 1 663 015 € 1 663 015 € 1 663 015 € 1 663 015 € 1 663 015 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 663 015€ 1 663 015€ 1 663 015€ 1 663 015€ 1 663 015€ 1 663 015€ 1 663 015€ 1 663 015€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
166 302 € 166 302 € 166 302 € 166 302 € 166 299 € 135 358 € 106 385 € 60 609 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
166 302€ 166 302€ 166 302€ 166 302€ 166 299€ 135 358€ 106 385€ 60 609€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 886 085 € 7 449 437 € 5 807 887 € 4 296 719 € 3 185 546 € 2 459 846 € 1 909 360 € 1 039 614 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 886 085€ 7 449 437€ 5 807 887€ 4 296 719€ 3 185 546€ 2 459 846€ 1 909 360€ 1 039 614€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 088 093 € 1 436 648 € 1 641 550 € 1 511 168 € 1 111 176 € 756 641 € 579 458 € 915 523 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 769 525 € 4 683 524 € 4 229 488 € 4 578 177 € 3 448 713 € 4 493 897 € 3 748 900 € 3 348 847 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
352 555 € 350 466 € 366 609 € 292 514 € 196 712 € 256 879 € 214 687 € 228 004 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
160 415€ 155 636€ 158 781€ 133 869€ 101 506€ 256 879€ 200 887€ 217 604€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
192 140€ 194 830€ 207 828€ 158 645€ 95 206€ 0€ 13 800€ 10 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 313 € 68 116 € 140 935 € 205 736 € 8 242 € 12 268 € 11 911 € 17 298 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 652€ 2 230€ 2 009€ 2 374€ 2 212€ 2 028€ 1 015€ 2 548€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
52 636€ 123 361€ 192 721€ 5 351€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 661€ 13 250€ 15 565€ 10 641€ 6 030€ 10 240€ 10 896€ 9 399€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 405 657 € 4 264 942 € 3 721 944 € 4 079 927 € 3 243 759 € 4 224 750 € 3 522 302 € 3 103 545 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 758 039€ 3 819 204€ 3 282 679€ 3 603 739€ 2 787 915€ 3 944 610€ 3 234 246€ 2 807 681€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
18 734€ 6 622€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
219 324€ 193 854€ 173 891€ 158 176€ 145 606€ 148 720€ 136 642€ 134 676€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
141 734€ 126 228€ 115 497€ 103 591€ 93 676€ 98 207€ 90 165€ 83 324€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
207 224€ 29 117€ 54 702€ 113 925€ 183 841€ 20 390€ 30 132€ 64 828€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
79 336€ 96 539€ 95 175€ 100 496€ 32 721€ 12 823€ 12 383€ 6 414€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 046 € 1 147 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 147€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 046€