Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

001 bratislava-reality, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
640 868 € 633 951 € 628 016 € 626 708 € 1 003 369 € 976 692 € 974 968 € 970 788 € 913 088 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
974 523 € 947 405 € 947 405 € 944 935 € 888 945 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
974 523 € 947 405 € 947 405 € 944 935 € 888 945 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
974 523€ 947 405€ 947 405€ 944 935€ 888 945€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
640 868 € 633 951 € 628 016 € 626 708 € 28 846 € 29 287 € 27 563 € 25 853 € 24 143 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
623 320 € 617 820 € 617 820 € 620 920 € 21 880 € 21 908 € 20 700 € 19 000 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
602 992€ 597 492€ 597 492€ 597 492€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
20 328€ 20 328€ 20 328€ 23 428€ 21 880€ 21 908€ 20 700€ 19 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
17 548 € 16 131 € 10 196 € 5 788 € 6 966 € 7 379 € 6 863 € 6 853 € 24 143 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
17 548€ 16 131€ 10 196€ 5 788€ 6 966€ 7 379€ 6 863€ 6 853€ 24 143€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
640 868 € 633 951 € 628 016 € 626 708 € 1 003 369 € 976 692 € 974 968 € 970 788 € 913 088 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
639 692 € 633 029 € 627 808 € 626 629 € 1 003 361 € 976 212 € 974 488 € 970 308 € 912 608 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€ 597 491€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
377 031€ 349 913€ 349 913€ 347 443€ 291 453€
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 174€ 1 913€ 1 854€ 1 839€ 1 836€ 1 750€ 1 664€ 1 579€ 1 494€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
33 365€ 28 404€ 27 284€ 27 000€ 26 972€ 25 334€ 23 710€ 22 085€ 20 481€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 662 € 5 221 € 1 179 € 299 € 31 € 1 724 € 1 710 € 1 710 € 1 689 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 176 € 922 € 208 € 79 € 8 € 480 € 480 € 480 € 480 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 176 € 922 € 208 € 79 € 8 € 480 € 480 € 480 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 176€ 922€ 208€ 79€ 8€ 480€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci