Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FARMA JATOV, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 787 334 € 4 296 556 € 3 604 428 € 3 493 060 € 3 351 574 € 2 984 336 € 2 583 694 € 2 157 026 € 4 641 971 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
340 576 € 344 311 € 353 308 € 376 011 € 387 134 € 402 782 € 447 192 € 783 959 € 3 277 431 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 5 830 € 10 739 €
005
A.I.2
Software
0€ 5 830€ 10 739€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
340 576 € 344 311 € 353 308 € 376 011 € 387 134 € 402 782 € 447 192 € 778 129 € 3 266 692 €
012
A.II.1
Pozemky
225 190€ 223 540€ 224 148€ 238 232€ 238 232€ 238 232€ 235 811€ 235 811€ 589 954€
013
A.II.2
Stavby
114 151€ 119 037€ 125 930€ 133 054€ 141 725€ 152 048€ 163 157€ 185 777€ 1 931 089€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
245€ 744€ 2 240€ 3 735€ 5 230€ 6 725€ 10 244€ 744 659€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 957€ 4 787€ 36 990€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
990€ 990€ 990€ 990€ 990€ 990€ 990€ 990€ 990€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 446 505 € 3 943 852 € 3 243 071 € 3 091 607 € 2 953 714 € 2 577 799 € 2 127 628 € 1 368 832 € 1 338 244 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
318 462 € 130 350 € 338 310 € 349 816 € 245 119 € 350 710 € 597 122 € 319 064 € 1 008 649 €
032
B.I.1
Materiál
20 298€ 4 692€ 3 256€ 26 932€ 12 228€ 30 147€ 23 481€ 26 883€ 103 649€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
211 409€ 108 720€ 92 589€ 69 294€ 130 400€ 152 036€ 169 289€ 265 074€
034
B.I.3
Výrobky
86 755€ 16 938€ 242 465€ 253 590€ 102 491€ 168 527€ 404 352€ 27 107€ 263 071€
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 788 € 46 798 € 77 226 € 213 410 € 1 424 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 788€ 46 798€ 77 226€ 213 410€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 081 765 € 3 053 167 € 2 853 826 € 2 734 777 € 2 513 601 € 2 177 980 € 1 450 613 € 596 253 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 501€ -9 086€ 364 666€ 168 516€ 117 572€ 115 708€ 4 684€ 251 928€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 758 599€ 2 892 284€ 2 472 818€ 2 397 303€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 349 050€ 2 053 990€ 1 443 932€ 301 294€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
313 642€ 169 946€ 16 319€ 168 934€ 46 956€ 8 259€ 1 974€ 1 338€ 1 556€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
23€ 23€ 23€ 24€ 23€ 23€ 23€ 41 693€ 17€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
46 278 € 760 335 € 50 935 € 7 014 € 194 206 € 2 311 € 2 667 € 240 105 € 83 551 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 374€ 6 138€ 2 232€ 687€ 952€ 255€ 740€ 24€ 38€
057
B.IV.2
Účty v bankách
44 904€ 754 197€ 48 703€ 6 327€ 193 254€ 2 056€ 1 927€ 83 513€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
253 € 8 393 € 8 049 € 25 442 € 10 726 € 3 755 € 8 874 € 4 235 € 26 296 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
253€ 8 393€ 8 049€ 8 549€ 4 275€ 3 755€ 8 874€ 4 235€ 8 730€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 893€ 6 451€ 17 566€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 787 334 € 4 296 556 € 3 604 428 € 3 493 060 € 3 351 574 € 2 984 336 € 2 583 694 € 2 157 026 € 4 641 971 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 372 179 € 3 984 764 € 3 551 935 € 3 199 233 € 2 826 232 € 2 576 363 € 2 158 732 € 1 541 569 € 155 828 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 552 971 € 1 552 971 € 1 552 971 € 1 552 971 € 1 552 971 € 1 552 971 € 1 552 971 € 1 552 971 € 1 552 971 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 352€ 11 352€ 11 352€ 11 352€ 11 352€ 11 352€ 11 352€ 11 352€ 11 352€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 541 619€ 1 541 619€ 1 541 619€ 1 541 619€ 1 541 619€ 1 541 619€ 1 541 619€ 1 541 619€ 1 541 619€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 424 823 € 1 991 993 € 1 639 291 € 1 266 289 € 1 016 422 € 598 790 € 189 617 € -1 404 114 € -1 949 516 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 910 892€ 5 478 062€ 5 125 360€ 4 752 358€ 4 502 491€ 4 084 859€ 3 675 686€ 2 081 955€ 1 536 553€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 486 069€ -3 486 069€ -3 486 069€ -3 486 069€ -3 486 069€ -3 486 069€ -3 486 069€ -3 486 069€ -3 486 069€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
387 414 € 432 829 € 352 702 € 373 002 € 249 868 € 417 631 € 409 173 € 1 385 741 € 545 402 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
415 155 € 311 792 € 52 493 € 293 827 € 525 342 € 407 973 € 412 303 € 512 582 € 4 334 198 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 757 € 3 461 € 3 320 € 3 164 € 3 177 € 2 950 € 2 735 € 33 072 € 21 483 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 757€ 3 461€ 3 320€ 3 164€ 3 177€ 2 950€ 2 735€ 8 072€ 15 351€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
25 000€ 6 132€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
951 € 1 864 € 2 558 € 2 556 € 2 580 € 3 753 € 3 778 € 12 881 € 102 073 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
951€ 1 864€ 2 558€ 2 556€ 2 580€ 2 548€ 2 573€ 2 571€ 45 187€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 205€ 1 205€ 10 310€ 56 886€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
186 447 € 81 467 € 46 615 € 63 107 € 128 585 € 130 270 € 151 909 € 236 129 € 3 383 818 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
32 397€ 10 198€ -713€ 15 896€ 3 111€ 41 847€ 77 492€ 149 619€ 204 360€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-728€ -592€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 041€ 2 671 186€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
42 791€ 42 791€ 42 791€ 42 791€ 42 791€ 42 791€ 42 791€ 42 791€ 42 791€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 612€ 2 690€ 2 433€ 2 344€ 2 418€ 2 410€ 2 297€ 2 622€ 17 590€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 539€ 1 595€ 1 490€ 1 476€ 1 532€ 1 521€ 1 525€ 1 425€ 10 299€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
107 108€ 24 193€ 614€ 600€ 78 733€ 41 701€ 23 892€ 11 796€ 30 341€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 640€ 25 835€ 407 843€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
225 000 € 225 000 € 225 000 € 391 000 € 271 000 € 253 881 € 230 500 € 826 824 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
225 000€ 225 000€ 225 000€ 391 000€ 271 000€ 253 881€ 230 500€ 826 824€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
12 659 € 102 875 € 151 945 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
53 805€ 102 875€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 659€ 49 070€ 49 070€