Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEMIKRON, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
38 667 454 € 38 032 836 € 31 671 133 € 29 536 105 € 26 523 993 € 28 992 170 € 31 590 693 € 32 392 461 € 33 779 679 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
28 458 402 € 23 995 389 € 20 912 377 € 20 803 025 € 16 408 404 € 16 568 682 € 17 870 722 € 19 590 463 € 19 124 456 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
104 467 € 9 335 € 45 217 € 75 529 € 96 193 € 25 770 € 129 288 € 97 615 € 133 994 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
104 467€ 9 335€ 45 217€ 75 529€ 55 291€ 25 770€ 21 185€ 54 072€ 98 109€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
40 902€ 108 103€ 43 543€ 35 885€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
28 353 935 € 23 986 054 € 20 867 160 € 20 727 496 € 16 312 211 € 16 542 912 € 17 741 434 € 19 492 848 € 18 990 462 €
012
A.II.1
Pozemky
712 830€ 597 312€ 595 853€ 582 853€ 582 853€ 581 801€ 580 499€ 580 139€ 580 139€
013
A.II.2
Stavby
9 752 891€ 7 816 648€ 8 337 071€ 8 857 832€ 9 142 084€ 9 526 841€ 9 763 933€ 10 319 535€ 9 376 946€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 593 984€ 10 026 746€ 7 456 856€ 6 156 336€ 3 865 760€ 4 583 793€ 5 902 027€ 6 951 408€ 5 791 344€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
291 811€ 318 924€ 327 359€ 288 589€ 325 208€ 234 980€ 205 229€ 244 724€ 189 307€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 891 445€ 5 089 184€ 3 939 840€ 4 841 886€ 2 396 306€ 1 615 497€ 1 222 388€ 1 397 042€ 3 052 726€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
110 974€ 137 240€ 210 181€ 67 358€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 130 718 € 13 955 257 € 10 672 493 € 8 677 199 € 10 065 058 € 12 365 005 € 13 681 759 € 12 787 823 € 14 646 187 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 555 078 € 8 623 246 € 7 377 065 € 6 070 530 € 5 401 706 € 5 600 237 € 5 763 621 € 8 187 767 € 9 249 026 €
032
B.I.1
Materiál
8 148 206€ 8 169 968€ 6 721 181€ 5 526 865€ 4 908 049€ 4 792 651€ 4 906 178€ 6 710 913€ 7 753 190€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
319 176€ 355 719€ 574 534€ 362 051€ 342 197€ 552 651€ 573 435€ 1 346 281€ 1 032 371€
034
B.I.3
Výrobky
87 696€ 97 559€ 81 350€ 181 614€ 151 460€ 248 880€ 279 548€ 127 444€ 349 141€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
18€ 3 484€ 3 103€ 109 644€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 037€ 976€ 26€ 4 680€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
86 757 € 157 412 € 208 878 € 280 371 € 254 951 € 219 274 € 171 786 € 104 345 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 490€ 2 672€ 3 336€ 3 336€ 3 336€ 3 336€ 3 336€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
86 757€ 154 922€ 206 206€ 277 035€ 251 615€ 215 938€ 168 450€ 101 009€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 294 394 € 5 071 174 € 2 994 536 € 2 031 827 € 3 981 428 € 6 056 637 € 7 249 298 € 3 530 897 € 4 654 212 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
38 109€ 4 465 280€ 421 333€ 53 717€ 446 395€ 497 135€ 1 169 027€ 2 795 470€ 2 844 295€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 263€ 19 190€ 1 851 888€ 5 785 577€ 170 795€ 531 124€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 642 758€ 2 704 286€ 5 007 243€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 130 192€ 532 263€ 683 136€ 291 101€ 797 488€ 503 102€ 239 573€ 538 162€ 1 264 304€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
120 830€ 54 441€ 38 179€ 44 251€ 33 259€ 49 157€ 55 121€ 26 470€ 14 489€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
281 246 € 174 080 € 143 480 € 365 964 € 401 553 € 453 180 € 449 566 € 897 373 € 638 604 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 278€ 3 018€ 4 338€ 4 268€ 3 240€ 2 382€ 4 437€ 13 700€ 7 507€
057
B.IV.2
Účty v bankách
278 968€ 171 062€ 139 142€ 361 696€ 398 313€ 450 798€ 445 129€ 883 673€ 631 097€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
78 334 € 82 190 € 86 263 € 55 881 € 50 531 € 58 483 € 38 212 € 14 175 € 9 036 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
35 410€ 11 692€ 14 986€ 6 719€ 9 334€ 6 095€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 924€ 70 498€ 71 277€ 49 162€ 41 197€ 52 388€ 38 212€ 14 175€ 9 036€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
38 667 454 € 38 032 836 € 31 671 133 € 29 536 105 € 26 523 993 € 28 992 170 € 31 590 693 € 32 392 461 € 33 779 679 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 166 377 € 15 266 619 € 15 838 402 € 14 100 953 € 13 492 597 € 15 330 528 € 16 040 137 € 13 782 172 € 13 774 038 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 433 978 € 1 433 978 € 1 433 978 € 1 433 978 € 1 433 978 € 1 433 978 € 1 433 978 € 1 433 978 € 1 433 978 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 433 978€ 1 433 978€ 1 433 978€ 1 433 978€ 1 433 978€ 1 433 978€ 1 433 978€ 1 433 978€ 1 433 978€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
402 940 € 402 940 € 402 940 € 402 940 € 402 940 € 402 940 € 402 940 € 402 940 € 402 940 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
402 940€ 402 940€ 402 940€ 402 940€ 402 940€ 402 940€ 402 940€ 402 940€ 402 940€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
13 429 701 € 9 547 234 € 9 547 234 € 9 547 234 € 9 547 234 € 9 547 234 € 9 547 234 € 9 547 234 € 9 547 234 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 429 701€ 9 547 234€ 9 547 234€ 9 547 234€ 9 547 234€ 9 547 234€ 9 547 234€ 9 547 234€ 9 547 234€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
899 758 € 3 882 467 € 4 454 250 € 2 716 801 € 2 108 445 € 3 946 376 € 4 655 985 € 2 398 020 € 2 389 886 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 501 077 € 22 766 217 € 15 832 731 € 15 435 152 € 13 031 396 € 13 661 642 € 15 550 556 € 18 610 289 € 20 005 641 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
476 157 € 630 029 € 593 803 € 321 001 € 312 556 € 300 140 € 326 324 € 372 601 € 395 187 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
183 552€ 338 846€ 333 782€ 165 303€ 131 696€ 165 668€ 198 457€ 280 103€ 255 779€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
103 141€ 103 141€ 89 463€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
189 464€ 188 042€ 170 558€ 155 698€ 180 860€ 134 472€ 127 867€ 92 498€ 139 408€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
224 151 € 99 338 € 27 576 € 45 744 € 46 749 € 201 261 € 205 872 € 189 717 € 227 387 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
197 644€ 155 785€ 181 572€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
37 850€ 27 825€ 8 799€ 3 464€ 10 387€ 3 617€ 8 228€ 33 932€ 45 815€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
172 951€ 71 513€ 18 777€ 42 280€ 36 362€ 197 644€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
13 350€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
21 800 254 € 22 036 850 € 15 211 352 € 15 068 407 € 12 672 091 € 13 160 241 € 15 018 360 € 18 047 971 € 19 383 067 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 529 464€ 6 901 137€ 3 804 184€ 4 228 218€ 1 870 860€ 2 419 843€ 2 171 487€ 3 620 916€ 5 007 244€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
18 285 570€ 13 991 783€ 10 000 000€ 11 400 000€ 13 666 337€ 13 666 337€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
536 795€ 622 392€ 528 612€ 419 689€ 400 834€ 411 344€ 412 179€ 339 393€ 395 448€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
353 464€ 415 207€ 359 120€ 272 837€ 257 324€ 266 510€ 268 993€ 212 489€ 247 825€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
86 852€ 100 974€ 511 606€ 141 257€ 136 679€ 55 577€ 759 249€ 202 573€ 48 726€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 109€ 5 357€ 7 830€ 6 406€ 6 394€ 6 967€ 6 452€ 6 263€ 17 487€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
515 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
515€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€