Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 961 234 € 7 017 305 € 7 688 716 € 8 051 619 € 6 157 458 € 4 951 493 € 4 773 145 € 4 560 466 € 4 210 537 € 2 932 756 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 479 522 € 4 805 493 € 4 380 454 € 4 507 906 € 3 620 748 € 2 907 436 € 2 564 729 € 2 336 864 € 1 653 646 € 1 521 276 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 406 € 1 973 € 3 664 € 5 356 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
8 406€ 1 973€ 3 664€ 5 356€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 121 116 € 4 803 520 € 4 376 790 € 4 502 550 € 3 620 748 € 2 907 436 € 2 564 729 € 2 336 864 € 1 653 646 € 1 521 276 €
012
A.II.1
Pozemky
393 331€ 719 656€ 393 331€ 393 331€ 393 331€ 370 525€ 737 571€ 553 351€ 553 351€ 300 801€
013
A.II.2
Stavby
2 759 720€ 2 825 999€ 3 059 100€ 3 261 751€ 2 114 719€ 1 792 008€ 1 332 748€ 845 048€ 887 630€ 1 043 251€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
859 262€ 1 153 862€ 824 157€ 844 104€ 681 799€ 744 903€ 466 967€ 493 663€ 209 967€ 177 224€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
108 803€ 104 003€ 100 202€ 3 364€ 430 899€ 0€ 27 443€ 444 802€ 2 698€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
350 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
350 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 472 306 € 2 200 481 € 3 300 076 € 3 535 240 € 2 529 205 € 2 041 459 € 2 206 090 € 2 214 964 € 2 551 356 € 1 405 636 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 902 282 € 1 686 023 € 2 807 264 € 3 146 028 € 2 042 775 € 1 393 436 € 1 645 769 € 1 465 283 € 1 594 221 € 1 038 879 €
035
B.I.1
Materiál
318 633€ 268 053€ 246 180€ 222 426€ 182 582€ 174 429€ 177 286€ 141 215€ 157 079€ 170 610€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
54 694€ 63 096€ 65 792€ 33 441€ 22 970€ 32 113€ 12 903€ 20 179€ 10 405€ 11 847€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
2 528 955€ 1 354 874€ 2 495 292€ 2 890 161€ 1 837 223€ 1 186 894€ 1 455 580€ 1 303 889€ 1 426 737€ 856 422€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 553 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 553€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
408 564 € 353 501 € 286 417 € 263 972 € 396 368 € 376 506 € 409 828 € 487 893 € 836 219 € 115 427 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
253 587 € 284 578 € 243 852 € 224 256 € 288 330 € 347 237 € 272 003 € 351 553 € 560 913 € 59 951 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 850€ 1 806€ 2 652€ 32 652€ 2 340€ 1 758€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
250 737€ 282 772€ 241 200€ 191 604€ 285 990€ 345 479€ 272 003€ 351 553€ 560 913€ 59 951€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
151 767€ 67 378€ 41 520€ 33 135€ 107 582€ 27 714€ 137 500€ 134 244€ 273 207€ 55 476€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 210€ 1 545€ 1 045€ 6 581€ 456€ 1 555€ 325€ 2 096€ 2 099€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
161 460 € 160 957 € 206 395 € 125 240 € 90 062 € 271 517 € 150 493 € 261 788 € 120 916 € 216 777 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 589€ 10 692€ 8 313€ 6 202€ 15 084€ 6 763€ 9 955€ 105 970€ 6 730€ 7 251€
073
B.V.2.
Účty v bankách
147 871€ 150 265€ 198 082€ 119 038€ 74 978€ 264 754€ 140 538€ 155 818€ 114 186€ 209 526€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 406 € 11 331 € 8 186 € 8 473 € 7 505 € 2 598 € 2 326 € 8 638 € 5 535 € 5 844 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 411€ 889€ 64€ 375€ 901€ 0€ 450€ 1 275€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 633€ 7 809€ 5 292€ 5 337€ 7 130€ 1 697€ 2 326€ 8 188€ 4 260€ 5 837€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 773€ 3 111€ 2 005€ 3 072€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 961 234 € 7 017 305 € 7 688 716 € 8 051 619 € 6 157 458 € 4 951 493 € 4 773 145 € 4 560 466 € 4 210 537 € 2 932 756 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 131 905 € 960 044 € 791 820 € 672 407 € 770 894 € 455 634 € 660 189 € 456 358 € 330 108 € 250 025 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
165 071€ 165 071€ 165 071€ 165 071€ 165 071€ 165 071€ 165 071€ 165 071€ 165 071€ 165 071€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
196 463 € 399 731 € 334 034 € 301 573 € 267 000 € 0 € 215 000 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
196 463€ 399 731€ 334 034€ 301 573€ 267 000€ 0€ 215 000€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
748 371 € 373 242 € 270 715 € 183 763 € 316 823 € 268 563 € 258 118 € 269 287 € 143 037 € 62 954 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 826 132 € 6 055 911 € 6 895 750 € 7 376 971 € 5 383 438 € 4 495 025 € 4 112 574 € 4 104 065 € 3 879 274 € 2 682 728 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
31 253 € 25 666 € 25 085 € 12 199 € 38 503 € 89 528 € 128 687 € 241 034 € 108 317 € 154 674 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 4 643€ 31 894€ 69 514€ 90 235€ 196 122€ 106 388€ 149 690€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 265€ 11 094€ 10 265€ 6 947€ 6 000€ 3 098€ 10 679€ 6 124€ 1 185€ 1 507€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 307€ 27 348€ 38 068€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
20 988€ 14 572€ 14 820€ 609€ 609€ 609€ 425€ 720€ 744€ 3 477€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 315 490€ 1 505 786€ 2 171 282€ 1 278 648€ 446 420€ 621 991€ 205 160€ 60 184€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 118 160 € 3 152 237 € 4 261 030 € 4 541 641 € 3 629 619 € 2 491 413 € 2 922 295 € 2 772 810 € 2 592 702 € 1 410 482 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 778 644 € 2 900 996 € 4 140 939 € 4 374 517 € 3 497 249 € 2 328 118 € 2 799 722 € 2 560 730 € 2 474 330 € 1 233 635 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 1 516€ 0€ 6 670€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 778 644€ 2 900 996€ 4 140 939€ 4 373 001€ 3 497 249€ 2 321 448€ 2 799 722€ 2 560 730€ 2 474 330€ 1 233 635€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 352€ 2 307€ 2 263€ 2 226€ 2 215€ 2 197€ 2 219€ 1 849€ 40 501€ 2 206€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
74 180€ 69 789€ 61 226€ 65 702€ 40 469€ 31 895€ 31 712€ 30 852€ 27 547€ 26 056€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
53 822€ 46 856€ 40 809€ 43 938€ 27 513€ 21 932€ 22 045€ 21 177€ 19 500€ 17 649€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
209 048€ 132 289€ 9 943€ 27 968€ 20 641€ 7 940€ 4 769€ 39 624€ 29 147€ 4 231€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
114€ 0€ 5 850€ 27 290€ 41 532€ 99 331€ 61 828€ 118 578€ 1 677€ 126 705€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
28 927 € 30 446 € 22 241 € 40 352 € 29 952 € 22 452 € 18 692 € 16 379 € 14 790 € 9 192 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
28 927€ 30 446€ 22 241€ 40 352€ 29 952€ 22 452€ 18 692€ 16 379€ 14 790€ 9 192€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 332 302€ 1 341 776€ 416 112€ 1 504 131€ 1 238 944€ 1 269 641€ 837 740€ 1 013 658€ 1 163 465€ 1 108 380€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 197 € 1 350 € 1 146 € 2 241 € 3 126 € 834 € 382 € 43 € 1 155 € 3 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
509€ 797€ 83€ 428€ 563€ 834€ 382€ 43€ 1 155€ 3€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 688€ 553€ 1 063€ 1 813€ 2 563€ 0€ 0€ 0€