Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IMEXIM TS, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 006 167 € 1 347 483 € 1 242 548 € 1 173 515 € 1 134 076 € 1 830 922 € 1 320 328 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
253 726 € 289 913 € 310 229 € 327 131 € 337 486 € 336 334 € 365 026 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
253 726 € 289 913 € 310 229 € 327 131 € 337 486 € 336 334 € 358 387 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
223 770€ 232 242€ 240 714€ 257 130€ 273 546€ 282 356€ 295 374€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 956€ 57 671€ 69 515€ 70 001€ 63 940€ 51 300€ 63 013€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 678€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 639€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
723 942 € 1 029 859 € 904 626 € 818 047 € 766 512 € 1 465 798 € 930 096 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
196 586 € 143 497 € 203 947 € 395 183 € 273 532 € 180 322 € 167 137 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 708€ 1 169€
036
B.I.5
Tovar
196 586€ 143 497€ 203 947€ 395 183€ 273 532€ 178 614€ 165 968€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 118 € 9 118 € 9 166 € 9 482 € 9 174 € 2 221 € 712 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 118€ 9 118€ 9 166€ 9 482€ 9 174€ 2 221€ 712€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
489 392 € 727 550 € 628 293 € 381 170 € 449 838 € 1 239 173 € 643 187 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
457 051€ 696 437€ 598 890€ 341 154€ 415 019€ 1 207 085€ 610 837€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
21 991€ 21 991€ 21 991€ 21 991€ 31 991€ 31 991€ 31 991€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 611€ 3 586€ 12 521€ 2 828€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 739€ 5 536€ 7 412€ 5 504€ 97€ 359€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 846 € 149 694 € 63 220 € 32 212 € 33 968 € 44 082 € 119 060 €
056
B.IV.1
Peniaze
479€ 506€ 710€ 861€ 682€ 2 012€ 539€
057
B.IV.2
Účty v bankách
28 367€ 149 188€ 62 510€ 31 351€ 33 286€ 42 070€ 118 521€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 499 € 27 711 € 27 693 € 28 337 € 30 078 € 28 790 € 25 206 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
64€ 667€ 1 632€ 2 579€ 3 458€ 249€ 139€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 018€ 27 044€ 26 061€ 25 568€ 26 620€ 25 904€ 25 067€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 417€ 190€ 2 637€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 006 167 € 1 347 483 € 1 242 548 € 1 173 515 € 1 134 076 € 1 830 922 € 1 320 328 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
83 871 € 213 513 € 223 733 € 215 569 € 201 196 € 167 953 € 132 236 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
173 679 € 183 071 € 173 071 € 159 071 € 126 071 € 91 072 € 80 572 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
173 679€ 183 071€ 173 071€ 159 071€ 126 071€ 91 072€ 80 572€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-129 642 € -9 392 € 10 828 € 16 664 € 35 291 € 37 047 € 11 830 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
921 803 € 1 132 989 € 1 018 432 € 957 692 € 932 619 € 1 662 725 € 1 187 979 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
41 908 € 32 588 € 24 567 € 34 002 € 50 007 € 28 813 € 21 598 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 074€ 19 690€ 16 908€ 16 735€ 18 938€ 18 206€ 16 443€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
18 834€ 12 898€ 7 659€ 17 267€ 31 069€ 10 607€ 5 155€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 040 € 13 136 € 18 577 € 18 287 € 19 145 € 12 215 € 24 727 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 040€ 5 142€ 5 799€ 4 573€ 3 860€ 3 653€ 4 498€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 994€ 12 778€ 13 714€ 15 285€ 8 562€ 20 229€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
671 353 € 874 905 € 649 631 € 735 497 € 621 658 € 1 280 092 € 831 019 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
608 123€ 802 837€ 573 325€ 612 659€ 509 176€ 1 177 057€ 743 122€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 356€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 232€ 19 766€ 16 927€ 16 256€ 40 902€ 16 315€ 15 229€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 676€ 10 001€ 10 316€ 9 868€ 16 746€ 11 298€ 8 969€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27 328€ 21 093€ 22 258€ 67 243€ 30 108€ 50 268€ 33 263€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 994€ 21 208€ 26 805€ 29 471€ 24 726€ 25 154€ 23 080€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
205 502 € 212 360 € 325 657 € 169 906 € 241 809 € 341 605 € 310 635 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
31 500€ 85 500€ 139 500€ 193 500€ 244 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
205 502€ 212 360€ 294 157€ 84 406€ 102 309€ 148 105€ 66 635€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
493 € 981 € 383 € 254 € 261 € 244 € 113 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
493€ 981€ 383€ 254€ 261€ 244€ 113€