Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IMEXIM TS, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 347 483 € 1 242 548 € 1 173 515 € 1 134 076 € 1 830 922 € 1 320 328 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
289 913 € 310 229 € 327 131 € 337 486 € 336 334 € 365 026 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
289 913 € 310 229 € 327 131 € 337 486 € 336 334 € 358 387 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
232 242 € 240 714 € 257 130 € 273 546 € 282 356 € 295 374 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
57 671 € 69 515 € 70 001 € 63 940 € 51 300 € 63 013 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 678 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 639 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 029 859 € 904 626 € 818 047 € 766 512 € 1 465 798 € 930 096 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
143 497 € 203 947 € 395 183 € 273 532 € 180 322 € 167 137 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 708 € 1 169 €
036
B.I.5
Tovar
143 497 € 203 947 € 395 183 € 273 532 € 178 614 € 165 968 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 118 € 9 166 € 9 482 € 9 174 € 2 221 € 712 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 118 € 9 166 € 9 482 € 9 174 € 2 221 € 712 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
727 550 € 628 293 € 381 170 € 449 838 € 1 239 173 € 643 187 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
696 437 € 598 890 € 341 154 € 415 019 € 1 207 085 € 610 837 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
21 991 € 21 991 € 21 991 € 31 991 € 31 991 € 31 991 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 586 € 12 521 € 2 828 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 536 € 7 412 € 5 504 € 97 € 359 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
149 694 € 63 220 € 32 212 € 33 968 € 44 082 € 119 060 €
056
B.IV.1
Peniaze
506 € 710 € 861 € 682 € 2 012 € 539 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
149 188 € 62 510 € 31 351 € 33 286 € 42 070 € 118 521 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
27 711 € 27 693 € 28 337 € 30 078 € 28 790 € 25 206 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
667 € 1 632 € 2 579 € 3 458 € 249 € 139 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 044 € 26 061 € 25 568 € 26 620 € 25 904 € 25 067 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
190 € 2 637 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 347 483 € 1 242 548 € 1 173 515 € 1 134 076 € 1 830 922 € 1 320 328 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
213 513 € 223 733 € 215 569 € 201 196 € 167 953 € 132 236 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
183 071 € 173 071 € 159 071 € 126 071 € 91 072 € 80 572 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
183 071 € 173 071 € 159 071 € 126 071 € 91 072 € 80 572 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-9 392 € 10 828 € 16 664 € 35 291 € 37 047 € 11 830 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 132 989 € 1 018 432 € 957 692 € 932 619 € 1 662 725 € 1 187 979 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
32 588 € 24 567 € 34 002 € 50 007 € 28 813 € 21 598 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
19 690 € 16 908 € 16 735 € 18 938 € 18 206 € 16 443 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
12 898 € 7 659 € 17 267 € 31 069 € 10 607 € 5 155 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 136 € 18 577 € 18 287 € 19 145 € 12 215 € 24 727 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 142 € 5 799 € 4 573 € 3 860 € 3 653 € 4 498 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 994 € 12 778 € 13 714 € 15 285 € 8 562 € 20 229 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
874 905 € 649 631 € 735 497 € 621 658 € 1 280 092 € 831 019 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
802 837 € 573 325 € 612 659 € 509 176 € 1 177 057 € 743 122 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 356 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 766 € 16 927 € 16 256 € 40 902 € 16 315 € 15 229 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 001 € 10 316 € 9 868 € 16 746 € 11 298 € 8 969 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 093 € 22 258 € 67 243 € 30 108 € 50 268 € 33 263 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21 208 € 26 805 € 29 471 € 24 726 € 25 154 € 23 080 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
212 360 € 325 657 € 169 906 € 241 809 € 341 605 € 310 635 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
31 500 € 85 500 € 139 500 € 193 500 € 244 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
212 360 € 294 157 € 84 406 € 102 309 € 148 105 € 66 635 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
981 € 383 € 254 € 261 € 244 € 113 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
981 € 383 € 254 € 261 € 244 € 113 €