Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PIPEX SK s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.07.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
246 562 € 1 719 190 € 1 702 637 € 2 238 281 € 1 884 428 € 2 359 023 € 3 021 232 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
106 € 538 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
106 € 538 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
106 € 538 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
246 562 € 1 719 176 € 1 702 637 € 2 237 877 € 1 884 428 € 2 358 917 € 3 020 578 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
797 €
032
B.I.1
Materiál
797 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
243 827 € 1 513 986 € 1 595 503 € 2 168 285 € 1 706 703 € 2 350 440 € 2 607 553 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 251 489 € 1 260 771 € 1 681 635 € 1 407 334 € 1 940 936 € 2 181 095 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
243 827 € 262 497 € 334 732 € 486 650 € 299 369 € 409 504 € 426 458 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 735 € 204 393 € 107 134 € 69 592 € 177 725 € 8 477 € 413 025 €
056
B.IV.1
Peniaze
357 € 120 € 835 € 855 € 197 € 413 € 3 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 378 € 204 273 € 106 299 € 68 737 € 177 528 € 8 064 € 413 022 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 € 404 € 116 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 € 404 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
116 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
246 562 € 1 719 190 € 1 702 637 € 2 238 281 € 1 884 428 € 2 359 023 € 3 021 232 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
55 866 € 142 799 € 684 329 € 572 440 € 467 606 € 378 759 € 268 871 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 € 3 167 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 673 € 71 203 € 559 315 € 454 481 € 365 632 € 255 744 € 118 281 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 673 € 71 203 € 559 315 € 454 481 € 365 632 € 255 744 € 118 281 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
38 067 € 58 470 € 111 888 € 104 833 € 88 848 € 109 889 € 137 464 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
190 696 € 1 576 391 € 1 018 063 € 1 665 722 € 1 416 799 € 1 980 234 € 2 749 901 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 000 € 2 186 € 2 637 € 4 061 € 1 150 € 840 € 2 210 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 011 € 1 487 € 4 061 € 1 150 € 840 € 2 210 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 000 € 1 175 € 1 150 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
77 € 18 € 16 € 33 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
77 € 18 € 16 € 33 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
187 619 € 1 574 045 € 314 024 € 661 319 € 915 649 € 1 479 394 € 1 747 691 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
187 619 € 1 568 854 € 304 631 € 655 443 € 915 649 € 1 439 692 € 1 724 558 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
39 702 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 900 € 2 785 € 2 524 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 878 € 1 804 € 1 618 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
413 € 4 804 € 1 734 € 23 133 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
142 € 701 386 € 1 000 309 € 500 000 € 500 000 € 1 000 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
142 € 701 386 € 1 000 309 € 500 000 € 500 000 € 1 000 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
245 € 119 € 23 € 30 € 2 460 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
245 € 119 € 23 € 30 € 2 460 €