Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.04.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
106 632 672 € 107 380 232 € 107 742 742 € 96 455 188 € 81 988 867 € 73 080 523 € 70 349 221 € 56 804 312 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
42 161 401 € 42 130 671 € 40 091 227 € 41 358 446 € 42 187 096 € 38 151 103 € 37 157 691 € 35 074 264 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 015 226 € 5 712 855 € 6 393 670 € 8 785 077 € 10 645 446 € 6 123 636 € 6 264 173 € 4 536 465 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
928 988€ 1 024 894€ 1 359 261€ 3 258 457€ 4 836 233€ 5 359 864€ 200 477€ 452 688€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 078 301€ 4 536 312€ 5 014 465€ 5 408 080€ 612 213€ 741 100€ 869 987€ 1 956 004€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
136 985€ 19 944€ 118 540€ 5 197 000€ 22 672€ 5 193 709€ 2 127 773€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
7 937€ 14 664€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
37 146 175 € 36 417 816 € 33 697 557 € 32 573 369 € 31 541 650 € 32 027 467 € 30 893 485 € 30 537 733 €
012
A.II.1
Pozemky
1 103 629€ 1 103 629€ 1 103 629€ 1 103 630€ 1 103 629€ 1 349 504€ 1 290 719€ 1 652 800€
013
A.II.2
Stavby
8 449 629€ 8 513 770€ 8 496 357€ 7 815 320€ 7 931 235€ 8 597 916€ 8 779 446€ 8 585 346€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 610 222€ 25 982 476€ 21 972 323€ 22 138 049€ 22 219 694€ 21 618 678€ 19 573 663€ 18 552 465€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
892 179€ 804 200€ 1 279 454€ 1 261 226€ 128 432€ 433 236€ 1 003 895€ 1 045 309€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
90 516€ 13 741€ 845 794€ 255 144€ 158 660€ 28 133€ 245 762€ 701 813€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
33 € 66 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
33€ 66€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
62 125 164 € 62 343 668 € 64 109 101 € 51 394 526 € 35 623 657 € 30 384 187 € 28 377 820 € 19 287 762 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 287 640 € 8 751 014 € 8 827 473 € 8 717 620 € 8 481 655 € 9 316 674 € 8 434 070 € 10 003 706 €
035
B.I.1
Materiál
4 175 473€ 4 561 652€ 4 494 263€ 4 503 103€ 3 755 589€ 4 177 266€ 2 793 174€ 4 018 743€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 589 876€ 2 534 155€ 2 238 457€ 2 353 098€ 2 315 165€ 2 606 264€ 3 582 152€ 4 102 603€
037
B.I.3
Výrobky
1 172 601€ 1 163 846€ 1 559 240€ 1 195 096€ 1 458 894€ 1 325 950€ 980 027€ 1 299 019€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
349 690€ 491 361€ 535 513€ 666 323€ 952 007€ 1 207 194€ 1 078 717€ 583 341€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 329 439 € 4 617 354 € 3 867 482 € 3 443 531 € 1 946 757 € 937 660 € 28 120 € 2 934 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 291 959 € 3 944 952 € 3 158 637 € 2 994 062 € 1 946 757 € 936 526 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 291 959€ 3 944 952€ 3 158 637€ 2 994 062€ 1 946 757€ 936 526€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
37 480€ 13 625€ 8 036€ 616€ 1 134€ 28 120€ 2 934€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
658 777€ 700 809€ 448 853€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 327 295 € 48 728 149 € 51 166 656 € 38 817 390 € 24 568 635 € 19 554 909 € 19 349 640 € 8 737 353 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 604 846 € 8 565 181 € 11 748 117 € 11 632 815 € 9 433 120 € 9 740 018 € 12 073 617 € 8 549 407 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
323 968€ 806 229€ 1 183 522€ 531 697€ 464 777€ 976 748€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 280 878€ 7 758 952€ 10 564 595€ 11 101 118€ 8 968 343€ 8 763 270€ 12 073 617€ 8 549 407€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
40 397 208€ 39 328 078€ 39 292 629€ 26 988 659€ 14 377 079€ 9 453 185€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
4 848 544€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 164 134€ 664 624€ 619 033€ 125 671€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
157 571€ 32 902€ 45€ 58 024€ 32 147€ 977 414€ 60 903€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 536€ 137 364€ 125 865€ 137 892€ 139 403€ 203 888€ 1 450 065€ 127 043€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
81 391 € 81 391 € 81 391 € 74 942 € 74 942 € 93 982 € 94 902 € 95 259 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
81 391€ 81 391€ 81 391€ 74 942€ 74 942€ 93 982€ 94 902€ 95 259€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
99 399 € 165 760 € 166 099 € 341 043 € 551 668 € 480 962 € 471 088 € 448 510 €
072
B.V.1.
Peniaze
57 175€ 117 536€ 84 106€ 82 270€ 172 762€ 192 784€ 144 097€ 74 024€
073
B.V.2.
Účty v bankách
42 224€ 48 224€ 81 993€ 258 773€ 378 906€ 288 178€ 326 991€ 374 486€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 346 107 € 2 905 893 € 3 542 414 € 3 702 216 € 4 178 114 € 4 545 233 € 4 813 710 € 2 442 286 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 184 662€ 1 788 334€ 2 197 159€ 2 448 899€ 2 905 995€ 2 429 935€ 2 688 529€ 1 481 449€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
861 425€ 941 950€ 1 268 221€ 1 241 103€ 1 242 707€ 1 272 189€ 783 371€ 958 269€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
300 020€ 175 609€ 77 034€ 12 214€ 29 412€ 843 109€ 1 341 810€ 2 568€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
106 632 672 € 107 380 232 € 107 742 742 € 96 455 188 € 81 988 867 € 73 080 523 € 70 349 221 € 56 804 312 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
62 747 949 € 64 280 562 € 62 423 354 € 55 128 432 € 47 658 324 € 40 306 060 € 30 778 528 € 21 535 486 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
45 671 132 € 45 671 132 € 45 671 132 € 45 671 132 € 45 671 132 € 45 671 132 € 45 671 132 € 45 671 132 €
082
A.I.1
Základné imanie
45 671 132€ 45 671 132€ 45 671 132€ 45 671 132€ 45 671 132€ 45 671 132€ 45 671 132€ 45 671 132€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 597€ 11 597€ 11 597€ 11 597€ 11 597€ 11 597€ 11 597€ 11 597€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 611 472 € 7 467 699 € 6 356 203 € 5 608 975 € 4 874 505 € 3 844 341 € 3 008 378 € 2 191 090 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 611 472€ 7 467 699€ 6 356 203€ 5 608 975€ 4 874 505€ 3 844 341€ 3 008 378€ 2 191 090€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-306 857 € -427 666 € -850 609 € -30 569 € -28 395 € -35 954 € 738 157 € -145 260 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-278 462€ -399 271€ -822 214€ -2 174€ -7 559€ 766 552€ -116 865€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-28 395€ -28 395€ -28 395€ -28 395€ -28 395€ -28 395€ -28 395€ -28 395€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
120 069 € 120 069 € 120 069 € -3 604 985 € -10 215 220 € -19 486 699 € -27 010 361 € -34 365 950 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
120 069€ 120 069€ 120 069€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 604 985€ -10 215 220€ -19 486 699€ -27 010 361€ -34 365 950€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 640 536 € 11 437 731 € 11 114 962 € 7 472 282 € 7 344 705 € 10 301 643 € 8 359 625 € 8 172 877 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
43 764 415 € 42 977 834 € 45 191 113 € 41 247 614 € 34 209 996 € 32 536 549 € 39 452 166 € 35 118 730 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
663 678 € 570 829 € 904 173 € 798 411 € 928 038 € 2 548 773 € 2 995 756 € 1 941 676 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
261 988€ 329 555€ 539 301€ 810 314€ 895 610€ 1 023 080€ 1 249 400€ 48 631€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
91 201€ 42 535€ 3 306€ -11 903€ 15 803€ 42 058€ 173 635€ 112 170€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
239 582€ 198 739€ 361 566€ 2 347€ 176€ 10 095€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
70 907€ 16 625€ 1 481 288€ 1 572 545€ 1 770 780€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 884 338 € 5 154 273 € 4 141 019 € 3 354 181 € 2 881 157 € 2 119 089 € 2 350 734 € 2 045 878 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 884 338€ 5 154 273€ 4 141 019€ 3 354 181€ 2 881 157€ 2 119 089€ 2 350 734€ 2 045 878€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
33 882 246 € 32 816 492 € 34 522 755 € 31 580 195 € 26 982 750 € 25 531 124 € 29 953 443 € 28 834 175 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
29 136 947 € 28 447 065 € 28 986 673 € 27 093 190 € 22 304 134 € 21 594 637 € 25 184 755 € 19 930 923 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 539 964€ 5 112 852€ 4 072 529€ 5 217 999€ 2 924 534€ 4 104 419€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
24 596 983€ 23 334 213€ 24 914 144€ 21 875 191€ 19 379 600€ 17 490 218€ 25 184 755€ 19 930 923€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
21 691€ 19 346€ 1 655€ -15 239€ 386 200€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
24 157€ 4 579 222€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
801 762€ 560 937€ 534 301€ 564 487€ 547 820€ 669 245€ 596 341€ 611 012€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
505 868€ 413 499€ 403 457€ 394 666€ 367 214€ 393 255€ 400 150€ 410 031€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 089 440€ 3 141 042€ 4 053 804€ 3 466 168€ 3 317 614€ 2 800 498€ 3 661 865€ 3 098 670€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
287 403€ 191 589€ 469 085€ 5 829€ 42 801€ 18 137€ 176 248€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
39 135€ 43 014€ 73 780€ 71 094€ 59 768€ 30 688€ 68 038€ 28 069€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 305 687 € 4 435 310 € 5 622 007 € 5 512 944 € 3 418 026 € 2 336 341 € 3 508 156 € 2 296 235 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
495 711€ 522 710€ 541 393€ 493 774€ 447 664€ 492 054€ 2 742 303€ 1 409 503€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 809 976€ 3 912 600€ 5 080 614€ 5 019 170€ 2 970 362€ 1 844 287€ 765 853€ 886 732€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
28 466€ 930€ 1 159€ 1 883€ 25€ 1 222€ 644 077€ 766€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
120 308 € 121 836 € 128 275 € 79 142 € 120 547 € 237 914 € 118 527 € 150 096 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 002€ 5 492€ 3 871€ 4 017€ 1 004€ 1 326€ 21 064€ 29 614€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
116 306€ 116 344€ 124 404€ 75 125€ 119 543€ 236 588€ 97 463€ 120 482€