Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 391 207 € 1 410 426 € 1 322 451 € 1 311 018 € 1 408 899 € 1 435 819 € 1 488 615 € 1 320 247 € 1 280 460 € 1 289 346 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
505 531 € 559 376 € 551 995 € 579 194 € 584 683 € 648 005 € 704 436 € 547 286 € 481 291 € 478 503 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
907 € 2 013 € 4 045 € 6 519 € 9 163 € 7 905 € 11 025 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
123€ 1 172€ 2 663€ 4 668€ 7 905€ 7 344€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
907€ 1 890€ 2 873€ 3 856€ 4 495€ 1€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 3 680€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
505 531 € 559 376 € 551 995 € 578 287 € 579 351 € 640 641 € 694 598 € 534 804 € 470 067 € 464 159 €
012
A.II.1
Pozemky
192 776€ 192 776€ 192 776€ 192 775€ 192 776€ 192 776€ 192 776€ 192 776€ 192 776€ 192 776€
013
A.II.2
Stavby
235 465€ 260 213€ 262 984€ 282 133€ 305 572€ 322 395€ 343 475€ 170 823€ 142 371€ 153 490€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
71 298€ 100 395€ 70 475€ 97 387€ 75 012€ 119 479€ 152 355€ 133 104€ 70 673€ 94 119€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 992€ 5 992€ 25 760€ 5 992€ 5 991€ 5 991€ 5 992€ 38 101€ 64 247€ 23 774€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
834 345 € 807 194 € 727 082 € 725 103 € 818 520 € 782 363 € 779 786 € 765 335 € 795 585 € 801 628 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
516 237 € 523 756 € 451 527 € 421 253 € 496 761 € 508 229 € 467 597 € 459 863 € 528 053 € 538 831 €
032
B.I.1
Materiál
95 786€ 96 081€ 54 425€ 29 224€ 78 388€ 101 470€ 63 887€ 79 258€ 100 707€ 94 762€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 54€ 4 801€ 7 513€ 2 415€
034
B.I.3
Výrobky
20 384€ 27 897€ 20 279€ 18 511€ 38 266€ 41 270€ 38 875€ 44 527€ 45 361€ 52 149€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
400 067€ 399 778€ 376 823€ 373 518€ 380 107€ 365 489€ 364 781€ 331 277€ 374 472€ 389 505€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 € 7 121 € 7 121 € 7 121 € 4 286 € 6 147 € 6 323 € 7 046 € 7 006 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1€ 7 121€ 7 121€ 7 121€ 4 286€ 6 147€ 6 323€ 7 046€ 7 006€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
290 917 € 271 611 € 259 657 € 286 727 € 308 488 € 257 815 € 293 870 € 292 665 € 249 270 € 247 941 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
255 986€ 225 302€ 218 546€ 258 500€ 273 962€ 202 945€ 252 264€ 247 027€ 226 476€ 206 437€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
161€ 0€ 71€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 327€ 7 790€ 13 336€ 130€ 18 236€ 3 122€ 11 492€ 23 793€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
31 604€ 38 358€ 27 775€ 28 097€ 34 526€ 36 634€ 38 484€ 34 146€ 22 794€ 17 640€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 191 € 11 826 € 8 777 € 10 002 € 6 150 € 12 033 € 12 172 € 6 484 € 11 216 € 7 850 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 639€ 4 676€ 3 379€ 2 757€ 1 506€ 4 849€ 4 172€ 4 109€ 7 804€ 2 884€
057
B.IV.2
Účty v bankách
25 552€ 7 150€ 5 398€ 7 245€ 4 644€ 7 184€ 8 000€ 2 375€ 3 412€ 4 966€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
51 331 € 43 856 € 43 374 € 6 721 € 5 696 € 5 451 € 4 393 € 7 626 € 3 584 € 9 215 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
51 331€ 43 853€ 43 374€ 6 721€ 5 696€ 5 451€ 4 393€ 7 016€ 3 584€ 9 215€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3€ 0€ 610€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 391 207 € 1 410 426 € 1 322 451 € 1 311 018 € 1 408 899 € 1 435 819 € 1 488 615 € 1 320 247 € 1 280 460 € 1 289 346 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
684 809 € 633 592 € 634 676 € 619 242 € 547 099 € 559 632 € 553 150 € 530 612 € 514 560 € 497 419 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
21 244 € 21 244 € 21 244 € 21 244 € 21 244 € 21 244 € 21 244 € 21 244 € 21 244 € 21 244 €
069
A.I.1
Základné imanie
21 244€ 21 244€ 21 244€ 21 244€ 21 244€ 21 244€ 21 244€ 21 244€ 21 244€ 21 244€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 020 € 4 020 € 26 413 € 26 413 € 26 413 € 26 413 € 26 413 € 26 413 € 55 114 € 91 022 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 020€ 4 020€ 4 020€ 4 020€ 4 020€ 4 020€ 4 020€ 4 020€ 4 020€ 4 020€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
22 393€ 22 393€ 22 393€ 22 393€ 22 393€ 22 393€ 51 094€ 87 002€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
608 327 € 554 103 € 533 585 € 469 442 € 490 113 € 490 499 € 442 357 € 410 839 € 321 062 € 333 095 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
609 142€ 554 918€ 534 400€ 470 257€ 490 928€ 491 494€ 442 357€ 410 839€ 321 062€ 333 095€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-815€ -815€ -815€ -815€ -815€ -995€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
51 218 € 54 225 € 53 434 € 102 143 € 9 329 € 21 476 € 63 136 € 72 116 € 117 140 € 52 058 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
706 232 € 776 378 € 687 418 € 690 076 € 861 800 € 876 187 € 935 465 € 789 635 € 765 900 € 791 927 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 347 € 63 767 € 55 913 € 49 878 € 43 426 € 34 407 € 47 344 € 52 133 € 54 954 € 55 462 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 506€ 18 380€ 19 186€ 25 252€ 20 254€ 20 019€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
26 408€ 42 605€ 36 222€ 32 081€ 27 920€ 16 027€ 28 158€ 26 881€ 34 700€ 35 443€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
-23 061€ 21 162€ 19 691€ 17 797€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
68 678 € 64 775 € 40 062 € 26 235 € 28 865 € 56 760 € 5 655 € 3 743 € 2 € 45 401 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 519€ 5 681€ 2 780€ 505€ 1 474€ 2 078€ 5 655€ 3 743€ 2€ 609€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
63 159€ 59 094€ 37 282€ 25 730€ 27 391€ 54 682€ 44 792€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
344 875 € 390 126 € 323 202 € 366 551 € 342 907 € 335 186 € 437 671 € 377 552 € 485 133 € 418 783 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
245 971€ 288 304€ 217 713€ 237 772€ 222 740€ 241 633€ 225 643€ 188 383€ 312 680€ 288 368€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
39 838€ 2 353€ 4 997€ 14 495€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 627€ 20 627€ 24 342€ 34 682€ 37 019€ 35 273€ 42 145€ 63 329€ 74 103€ 71 266€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 136€ 16 961€ 17 960€ 18 036€ 11 061€ 10 421€ 13 599€ 14 825€ 14 212€ 13 494€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 396€ 11 868€ 12 391€ 11 935€ 7 562€ 7 625€ 9 595€ 9 188€ 8 433€ 8 977€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 293€ 7 365€ 18 583€ 37 825€ 37 262€ 14 063€ 9 664€ 12 844€ 30 480€ 20 400€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
33 452€ 45 001€ 32 213€ 26 301€ 27 263€ 26 171€ 97 187€ 86 630€ 40 228€ 1 783€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 10 492€ 20 984€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
289 332 € 257 710 € 268 241 € 247 412 € 446 602 € 449 834 € 434 303 € 335 223 € 225 811 € 272 281 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
182 206€ 216 360€ 65 855€ 124 789€ 0€ 101 574€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
107 126€ 41 350€ 202 386€ 122 623€ 446 602€ 449 834€ 434 303€ 335 223€ 225 811€ 170 707€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
166 € 456 € 357 € 1 700 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
166€ 456€ 357€ 1 700€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€