Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELTRA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
29 693 835 € 21 417 075 € 22 380 627 € 20 154 550 € 23 932 997 € 18 745 787 € 17 878 135 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 043 342 € 10 637 438 € 10 947 230 € 11 026 255 € 4 879 778 € 3 278 990 € 2 657 334 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 3 826 € 365 € 1 841 € 3 318 € 7 650 €
005
A.I.2
Software
3 826€ 365€ 1 841€ 3 318€ 7 650€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 923 342 € 10 633 612 € 10 947 230 € 11 025 890 € 4 798 603 € 3 220 675 € 2 601 414 €
012
A.II.1
Pozemky
1 229 641€ 1 229 641€ 1 229 641€ 1 224 972€ 188 505€ 188 505€ 188 505€
013
A.II.2
Stavby
3 935 888€ 4 174 537€ 4 413 907€ 4 653 997€ 421 842€ 453 533€ 382 121€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
852 482€ 513 130€ 627 506€ 783 616€ 1 155 771€ 1 330 937€ 1 699 018€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 905 331€ 4 716 304€ 4 676 176€ 4 363 305€ 3 002 485€ 1 148 986€ 331 770€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
30 000€ 98 714€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 120 000 € 79 334 € 54 997 € 48 270 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 120 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
79 334€ 54 997€ 48 270€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
12 000 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 330 647 € 10 383 418 € 11 418 197 € 9 112 296 € 18 950 306 € 15 090 465 € 14 364 023 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 580 712 € 1 507 755 € 1 147 324 € 1 139 083 € 1 286 263 € 1 374 898 € 1 284 993 €
032
B.I.1
Materiál
1 015 645€ 1 024 887€ 705 688€ 772 529€ 1 286 263€ 1 374 898€ 1 284 993€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
559 427€ 474 821€ 441 636€ 366 554€
036
B.I.5
Tovar
5 640€ 8 047€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 105 966 € 858 449 € 1 174 007 € 795 031 € 1 940 962 € 1 040 935 € 2 396 522 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
600 740€ 741 413€ 1 042 260€ 795 031€ 1 940 962€ 1 040 935€ 2 396 522€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
505 226€ 117 036€ 131 747€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 174 390 € 3 500 214 € 3 051 972 € 4 452 880 € 3 990 598 € 6 689 297 € 4 866 381 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 974 504€ 3 382 396€ 2 876 588€ 2 620 367€ 3 990 518€ 5 281 653€ 4 866 381€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
273 444€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
198 078€ 116 258€ 173 679€ 1 557 607€ 0€ 1 407 564€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 808€ 1 560€ 1 705€ 1 462€ 80€ 80€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 469 579 € 4 517 000 € 6 044 894 € 2 725 302 € 11 732 483 € 5 985 335 € 5 816 127 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 995€ 10 834€ 4 135€ 11 019€ 22 483€ 14 664€ 21 576€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 464 584€ 4 506 166€ 6 040 759€ 2 714 283€ 11 710 000€ 5 970 671€ 5 794 551€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
319 846 € 396 219 € 15 200 € 15 999 € 102 913 € 376 332 € 856 778 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
106 562€ 252 204€ 15 999€ 18 393€ 15 023€ 15 406€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
209 145€ 139 876€ 15 200€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
84 520€ 361 309€ 841 372€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 139€ 4 139€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
29 693 835 € 21 417 075 € 22 380 627 € 20 154 550 € 23 932 997 € 18 745 787 € 17 878 135 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 994 108 € 12 785 810 € 20 643 266 € 19 396 006 € 14 254 270 € 9 984 413 € 14 773 017 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 627 297 € 5 627 297 € 5 627 297 € 5 627 297 € 236 044 € 211 707 € 204 980 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
5 627 297€ 5 627 297€ 5 627 297€ 5 627 297€ 160 361€ 160 361€ 160 361€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
75 683€ 44 619€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
51 346€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 1 454 419 € 4 808 584 € 4 808 584 € 4 808 584 € 4 808 584 € 4 808 584 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 1 454 419€ 1 454 419€ 1 454 419€ 1 454 419€ 1 454 419€ 1 454 419€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 354 165€ 3 354 165€ 3 354 165€ 3 354 165€ 3 354 165€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
651 209 € 1 960 909 € 8 984 368 € 7 764 568 € 649 411 € 649 412 € 649 411 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
651 209€ 1 960 909€ 8 984 368€ 7 764 568€ 649 411€ 649 412€ 649 411€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 708 298 € 3 736 545 € 1 216 377 € 1 188 917 € 8 553 592 € 4 308 071 € 9 103 403 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
19 692 567 € 8 626 880 € 1 734 304 € 750 397 € 9 678 727 € 8 761 374 € 3 104 872 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
382 850 € 395 011 € 359 814 € 344 044 € 92 868 € 102 631 € 101 315 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
102 471€ 121 958€ 86 761€ 57 201€ 92 868€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
280 379€ 273 053€ 273 053€ 286 843€ 102 631€ 101 315€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
49 452 € 35 631 € 41 047 € 99 286 € 450 246 € 454 892 € 521 824 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
19 649€ 69 896€ 320 495€ 310 303€ 383 072€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 250€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
28 553€ 34 381€ 39 797€ 28 140€ 20 376€ 10 310€ 21 556€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
109 375€ 134 279€ 117 196€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 260 265 € 5 529 572 € 1 333 443 € 307 067 € 9 135 613 € 8 203 851 € 2 481 733 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 260 093€ 3 270 187€ 721 632€ 115 862€ 750 663€ 572 864€ 623 185€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
291 511€ 1 241 340€ 352 810€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 907€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 933 697€ 7 227 897€ 1 157 159€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
152 910€ 118 447€ 136 471€ 105 130€ 1 395€ 1 996€ 1 278€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
91 312€ 77 542€ 92 949€ 69 437€ 81 417€ 76 927€ 70 489€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
463 919€ 816 774€ 29 158€ 15 404€ 1 240 043€ 202 238€ 514 108€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
520€ 375€ 423€ 1 234€ 128 398€ 121 929€ 115 514€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 000 000 € 2 666 666 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
14 080 000€ 1 333 333€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 920 000€ 1 333 333€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
7 160 € 4 385 € 3 057 € 8 147 € 246 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
8 147€ 246€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 160€ 4 385€ 3 057€